Sociálnoprávna ochrana detí

Kontaktné údaje centra:

Názov zriaďovateľa:                           Detské kočovnédivadlo DRaK

 

Adresa vykonávania opatrení ambulantnou formou: 

Detskékočovné divadlo DKD DRaK, Hlavná 18, Prešov

(administratívnepriestory)

 

Adresa vykonávania pobytových opatrení:

                                                            JankaBorodáča 8, 080 01 Prešov

                                                            Chalúpkova44, 080 01  Prešov

                                                            JánaBéreša 20, 080 01 Prešov

 

Štatutárny zástupca:                           Ján Karas

Mobil:                                                 +421903978434

webstránka:                                         www.kocovnedivadlo.sk

 

Účel centra:

·      Vykonávanie opatrení dočasne nahrádzajúcichdieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie nazáklade rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (§ 45ods. 1. písm. a) Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detía o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorýchzákonov).

·      Vykonávanie výchovných opatrení – podľa §12 ods. 1 písm. d), výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiťsa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinnostíuložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisualebo neodkladných opatrením ktorými je uložená takáto povinnosť.

·      Vykonávanie opatrení na predchádzanievzniku prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa, porúchpsychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu (§ 45ods. 1. písm. c) Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detía o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorýchzákonov).

 

Druh vykonávanýchopatrení:

POBYTOVÁ FORMA:

·      Vykonávanieopatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostrediealebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadeníústavnej starostlivosti § 54 Zákona 36/2005 o rodine, o nariadeníneodkladného opatrenia § 365, § 367 Civilného mimosporového poriadku 161/20005  alebo o uložení výchovného opatrenia §37, ods. 3 Zákona č. 36/2005 o rodine.

AMBULATNÁ ALEBO TERÉNNA FORMA:

·      Výchovnýchopatrení podľa § 12 ods. 1 písm. d) Zákona č. 305/2005 Z. z.o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratelea o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými je uloženápovinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.

·      Uloženiemaloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemuporadenstvu  alebo  inému odbornému  poradenstvu - §  37 ods.  2  písm. d)  Zákona  č. 36/2005 o rodine.

·      Opatreniasociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzeniea odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzickýalebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby podľa§ 11 ods. 2 písm. a), b,) c), ods. 3 písm. b), bod 1., 2., 3.,4.,  Zákona č. 305/2005 Z. z.o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratelea o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými je uloženápovinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.

·      Opatreniasociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 44 a) ods.1 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a osociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,podpora a pomoc náhradným rodičom.

Forma vykonávaniaopatrení § 45, ods. 4, písm. a), b), c):

·     pobytová forma,

·     ambulantná forma,

·     terénna forma (Prešov, Vranov nad Topľou,Košice, Spišská Nová Ves).

Opis cieľovej skupiny:

POBYTOVÁFORMA:

Cieľovou skupinou centra sú maloleté deti s obvyklýmpobytom na území Slovenskej republiky, s poruchamisprávania, pre ktoré je typické opakované, pretrvávajúce asociálne, agresívnealebo vyzývavé správanie, ktoré má charakter trvalého správania.

AMBULANTNÁA TERÉNNA FORMA:

PROGRAM– RODIČOVSKÉ ZRUČNOSTI:

Centrumposkytuje metódy ambulantnej a terénnej formy pre:

·      maloletých,u ktorých je ohrozený zdravý fyzický, psychický a sociálny vývin,

·      maloletých,u ktorých je podozrenie z ohrozovania mravnej výchovy,

·      rodičov,u ktorých zlyháva výchova a starostlivosť o maloletých

·      rodičov,ktorým hrozí vyňatie maloletých z prirodzeného rodinného prostredia.

PROGRAM– PRISPôSOBENIESA NOVEJ SITUÁCII V PROSTREDÍ

Cieľovouskupinou budú rodiny, ktoré sa osobne starajú o maloleté dieťaa vyžadujú odbornú pomoc z dôvodu, že nie sú schopné riešiť problémy,či konfliktné situácie a prispôsobiť sa novej situácii, ktoráv rodine nastala (napr. rodiny v rozpade, kríze, úmrtie člena rodinya podobne).

 

PROGRAM – OPATRENIA PRE DIEŤA A RODIČOVV ROZVODOVÝCH/ROZCHODOVÝCH SITUÁCIÁCH

Centrumposkytuje metódy ambulantnej a terénnej formy pre:

·      deti,ktorých rodičia sa rozvádzajú,

·      rodičov,ktorí uvažujú nad rozvodom/ rozchodom,

·      partnerov,ktorí sú v rozvodovom/ rozchodovom štádiu, 

·      rodičov,ktorí sú po rozvode a vyrovnávajú sa s novou situáciou.

 

PROGRAM– ÚPRAVA RODINNÝCH A SOCIÁLNYCH POMEROV

Cieľovouskupinou je:

·     rodina, ktorá dlhodobejšie neplní svoje základnéfunkcie a vykazuje známky nefunkčnosti, alebo už nefunkčná je,

 • rodina, kde dieťa vyrastá v ohrozujúcom, neuspokojivom prostredí a  hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny a následné umiestnenie do jednej z foriem náhradnej starostlivosti,
 • rodičia, ktorí vyrastali v dysfunkčných rodinách alebo v ústavnej starostlivosti,
 • rodina, ktorá nemá podporu v rámci sociálnej siete (širšia rodina, priatelia),
 • rodina, ktorá má nízku socio-kultúrnu úroveň,
 • rodičia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní,
 • rodičia, ktorí žijú dlhodobo na/pod hranicou životného minima,
 • niektoré z detí, malo nariadenú ústavnú starostlivosť.

 

PROGRAM– PODPORA A PORADENSTVO NÁHRADNÝM RODIČOM

Centrumposkytuje metódy ambulantnej a terénnej formy pre:

·      deti,ktoré sú zverené do náhradnej osobnej starostlivosti,

·      deti,ktoré sú zverené do pestúnskej starostlivosti,

·      príbuznýchmaloletých, ktorí sa o zverené deti osobne starajú,

·      pestúnov,ktorí zabezpečujú starostlivosť maloletým, zvereným do ich opatery.

PROGRAM– AMBULATNÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA

Centrumposkytuje metódy ambulantných výchovných opatrení  pre:

·     dieťa na základeuloženého výchovného opatrenia,

·      rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťaosobné stará.

 

 

Celkový počet miestv centre pobytovou formou:

Celkový počet miest pobytovejformy je 30.

·      budovav Prešove (ul. Janka Borodáča 8) kapacita 10 maloletých detív samostatne usporiadanej skupine,

·      budovav Prešove (ul. Jána Béreša 20/20) kapacita 10 maloletých detív samostatne usporiadanej skupine

·      budovav Prešove (ul. Chalúpkova 44) kapacita 10 maloletých detív samostatne usporiadanej skupine.

Opis priestorov Centrapre deti a rodiny pobytovou formou:

·      Budova v Prešove, Janka Borodáča 8:

Špecifikáciaobjektu: dvojpodlažná budova (rodinný dom), ktorá jeoplotená od ulice Janka Borodáča kovaným plotom. Brána a aj vstupný vchodsú uzamykateľné. V dome je bezpečnostné zariadenie signalizujúceprítomnosť cudzích osôb.

Prízemie centra tvorí:

Vstupná miestnosť s chodbou v ktorej sa nachádza  vešiaková stena, ktorá slúži naodkladanie šatstva pre deti, menšia skrinka, ktorá slúži na odkladanieobuvi. Do miestnosti sa vchádza z dvora od ulice Janka Borodáča. Vovstupnej miestnosti sú vchody do kancelárií, pivnice, skladu čistiacichpotrieb, práčovne a dvoch WC. Miestnosť je osvetlená denným svetloma nástennými svetlami. Vykurovanie v miestnostiach je prostredníctvomústredného kúrenia.

Obývacia (relaxačno-spoločenská) miestnosť  slúži naindividuálnu a skupinovú prácu detí, pracovné aktivity s deťmi, hrypre deti, na prípravu školských úloh. V miestnosti je sedacia súprava,konferenčný stolík, televízor, skrinka na hračky, hry pre deti. Osvetlenie jezabezpečené denným svetlom a tiež nástennými svetlami. Miestnosť je vykurovanáústredným kúrením.

Kuchyňa slúži naprípravu stravy. V miestnosti je jedno okno smerujúce do susednéhopozemku. Kuchyňa je prepojená s jedálenskou miestnosťou.

Jedálenskámiestnosť -susedí s kuchyňou, je prepojená prechodovými dvermi, je vybavenájedálenským stolom a stoličkami.

Miestnosť vyhradená pre návštevy je prepojená chodbou. V miestnosti sanachádzajú kreslá a stoličky. Osvetlenie je zabezpečené denným svetlom z 1okna a  stropným svietidlom. Nachádza sa tu 1 topné teleso.

Kancelária na prízemí,ktorá je zariadená kancelárskym nábytkom a zariadením. Slúži preadministratívu zamestnancov centra.

Jedna izba na prízemí - v miestnosti sa nachádzajú 2 detské postele,  2 písacie stolíky, skriňa na šatstvoa tiež 2 nočné stolíky, ktoré sú uzamykateľné.

WC – na prízemí, sanachádzajú aj 2 toalety, osvetlené stropnými svietidlami. Toaleta slúži preklientov aj návštevy, je možné ju samostatne zamknúť.

Pivnica pod prízemím slúži na úschovu náradia a príslušenstvapotrebného na údržbu a úpravu vonkajšieho prostredia. Taktiež sa v jednejčasti nachádza práčovňa.

Poschodie: na poschodí sa nachádza pobytová časť centra. Súčasťou obytnej plochysú: 3 izby pre deti, 1 spoločenská miestnosť, kúpeľňa a 1 mini kuchynka.

jedna izba/spoločenská v miestnosti sa nachádza päť okien (všetkysmerujú do záhrady) a 2 vyhrievacie telesá. Osvetlenie je riešené 1centrálnym svietidlom. V miestnosti sa nachádzajú kreslá na terapiea komunity pre detí. K dispozícii sú tu pre deti spoločenské hry,maliarske potreby a hračky.

druhá izba  v miestnosti sa nachádzajú 2 okná smeromdo záhrady a 1 do ulice. Izba disponuje jedným vykurovacím telesom.Osvetlenie je riešené závesným svietidlom. V miestnosti sa nachádzajúpostele detí (2 kusy), skrine na šatstvo, nočné stolíky, ktoré sú uzamykateľné.

tretia izba v miestnosti sa nachádza 1okno smerujúce na hlavnú ulicu. Izba disponuje 4 posteľami pre detí, nočnýmiuzamykateľnými stolíkmi a skriňami na šatstvo. Izba je vyhrievaná 2vykurovacími telesami.

štvrtá izba v miestnosti sa nachádza1 okno do záhrady. Izba disponuje 2 posteľami, skriňou na šatstvo, nočnýmiuzamykateľnými stolíkmi.

kúpeľňa je vybavenásprchovacím kútom, WC a umývadlom. V kúpeľni je okno smerujúce dozáhrady. Osvetlenie je zabezpečené stropným svietidlom. Je možné ju samostatne zamknúť.

Súčasťoupriestorov na poschodí je aj chodba pri schodišti,  na ktorej je umiestnená zberná nádoba našpinavú bielizeň, šatstvo detí a tiež mini kuchynský kút (kuchynskáskrinka s umývadlom). Dispozičné riešenie budovy poskytuje dostatočnýpriestor pre súkromie klientov a tiež vykonávanie osobnej hygieny. V každejizbe má dieťa vlastný nočný stolík, skriňu, kde si môže odložiť osobné veci.Dieťa sa môže zdržiavať vo svojej izbe aj samo. Personál však dohliada na jehoosobu tak, aby nebol ohrozený jeho zdravý vývin. Izby detí sú uzamykateľné,obdobne aj kúpeľňa. Každé dieťa vykonáva hygienu samo, je možnosťv kúpeľni sa aj zamknúť.

 

·      budova Centra pre deti a rodiny Prešov, J.Béreša:

Centrum pre detia rodiny je dvojpodlažná budova (rodinný dom) s týmto dispozičnýmriešením: Celý areál je oplotený, od ulice kovaným plotom s betónovýmmúrom a dom disponuje samostatnou garážou, ktorú je možné využívať ajna odkladanie náradia. Brána a aj vstupný vchod je uzamykateľnýbezpečnostný zámkom.

Prízemie:

Vstupná miestnosť V miestnosti sa nachádza vstavaná skriňa,ktorá slúži na odkladanie topánok a šatstva detí. Do miestnosti sa vchádzaz dvora od  ulice. Vo vstupnej miestnosti je vchod do chodby, ktorá vediedo ďalších miestností. Vstup je osvetlený denným svetlom a  žiarivkami.

Obývacia miestnosť s otvorenou kuchyňoua jedálňou: slúži naindividuálnu a skupinovú prácu detí, pracovné aktivity s deťmi, hrypre deti, na prípravu školských úloh. Slúži aj ako jedáleň pre detia zamestnancov. V miestnosti je sedacia súprava, konferenčný stolík,jedálenský stôl, 10 stoličiek, televízor, krb. Osvetlenie je zabezpečené lustroma denným svetlom. Z miestnosti je východ na balkón. V miestnostisú 2 vyhrievacie telesá a kozub na pevné palivo.

Kuchyňa slúži naprípravu stravy. Súčasťou kuchyne je aj komora, do ktorej sa vchádza z kuchynea slúži ako sklad potravín. Kuchyňa je prepojená s obývacoumiestnosťou.

Pivnica sa nachádza pod domom,slúži na úschovu náradia a príslušenstva potrebného na údržbu a úpravuvonkajšieho prostredia.

jedna izba: v miestnostisa nachádza jedno okno, ktoré smeruje do záhrady, a 1 vyhrievacie teleso.Osvetlenie je riešené 1 centrálnym svietidlom so žiarivkami. V miestnostisa nachádzajú postele detí (2 kusy), vstavané skrine, 2 nočné uzamykateľné stolíky a stoličky.

druhá izba:  vmiestnosti sa nachádza 1 okno smerom do záhrady, 1 vykurovacie teleso.Osvetlenie je riešené svietidlom so žiarivkami a nočnou lampou.V miestnosti sa nachádzajú postele detí (2 kusy), skriňa a 2 nočnéuzamykateľné stolíky. Miestnosť je vykurovaná 1 topným telesom.

kúpeľňa a toaleta: sú zvlášť oddelené, zodpovedajú súčasným trendoma štandardom. Aj kúpeľňa aj toaleta sú samostatne uzamykateľné presúkromie a komfort obyvateľov domu.

Poschodie:

Súčasťou obytnej plochy sú 2 izby pre deti :

tretia izba v miestnostisa nachádza jedno okno, ktoré smeruje do záhrady a 1 vyhrievacie teleso.Osvetlenie je riešené 1 centrálnym svietidlom so žiarivkami, bodovými svetlamiv počte  4 kusy a 1 stojanovoulampou s 2 žiarivkami. V miestnosti sa nachádzajú postele detí (3kusy),  skrine, 3 nočné uzamykateľnéstolíky a stoličky

štvrtá izba v miestnosti sanachádza 1 okno smerom do záhrady, 1 vykurovacie teleso. Osvetlenie jeriešené svietidlom so žiarivkami a nočnou lampou. V miestnosti sanachádzajú postele detí (3 kusy), skriňa a 3 nočné uzamykateľné stolíky.Miestnosť je vykurovaná 1 topným telesom.

Miestnosť pre vychovávateľov osvetlená denným svetlom z 2 okien smerujúcichna ulicu a 1 svietidlom so žiarivkami a 1 stolnou lampou. Je vybavenákancelárskym nábytkom a počítačom. Táto miestnosť slúži pre pracovnúčinnosť zamestnancov.

Príručný sklad bielizne a sklad šatstva slúži na uskladnenie šatstva detí a potrieb preprevádzku zariadenia..

Hygienické a sociálne zariadenie (kúpeľňa a WC pre deti)  vykurované podlahovým kúrením, v miestnostisa nachádza práčka a sušička bielizne. Sú samostatne uzamykateľné.

 Dispozičné riešenie budovy poskytuje dostatočný priestorpre súkromie klientov a tiež vykonávanie osobnej hygieny. V každejizbe má dieťa vlastný nočný stolík, kde si môžu odložiť osobné veci. Dieťa samôže zdržiavať vo svojej izbe aj samo.

Personál však dohliada na jehoosobu tak, aby nebol ohrozený jeho zdravý vývin. Izby detí sú uzamykateľné,obdobne aj kúpeľňa. Každé dieťa vykonáva hygienu samo, je možnosťv kúpeľni sa aj zamknúť.

·      budova Centra pre deti a rodiny Prešov, Chalúpkovač. 44:

Celý areál je oplotený odulice kovaným plotom. Brána a aj vstupný vchod je uzamykateľnýbezpečnostný zámkom. Centrum pre deti a rodiny je dvojpodlažná budova (rodinnýdom) s týmto dispozičným riešením:

Vyvýšené prízemie tvorí:

Vstupná miestnosť v ktorej sa nachádzaskriňa na šatstvo a obuv. Do miestnosti sa vchádza z dvora z ulice. Zovstupnej miestnosti sa prechádza do chodby odkiaľ je možné sa dostať doobývacej izby a kuchyne, kúpeľne a ďalších 2 izieb.

Obývacia (relaxačno-spoločenská) miestnosť slúži na individuálnu a skupinovú prácu detí,pracovné aktivity s deťmi, hry pre deti pobytovej časti, na prípravuškolských úloh. Je prepojená s otvorenou kuchyňou a jedálňouV miestnosti je sedacia súprava, konferenčný stolík, jedálenský stôl, stoličky,televízor,. Osvetlenie je zabezpečené jedným lustrom.

Kuchyňa slúži na prípravu stravy. Z kuchynesa chodbou prechádza do potravinovéhoskladu. Komora slúži ako sklad potravín.

Jedna izba v miestnosti sa nachádzajedno okno ktoré smeruje do záhrady, a 1 vyhrievacie teleso. Osvetlenie jeriešené 1 centrálnym svietidlom so žiarivkami. V miestnosti sa nachádzajúpostele detí (3 kusy),  skriňa na šatstvo,3 nočné uzamykateľné stolíky a stoličky.

druhá izba v miestnosti sa nachádza 1 okno smerom do záhrady,1 vykurovacie teleso. Osvetlenie je riešené svietidlom so žiarivkamia nočnou lampou. V miestnosti sa nachádzajú postele detí (3 kusy),skriňa a 3 nočné uzamykateľné stolíky. Miestnosť je vykurovaná 1 topnýmtelesom.

Kúpeľňa a WC na prízemí – sú uzamykateľné a slúžia pre potreby detí, obidvesú samostatné, nepriechodné.

Vstup na záhradu je zabezpečený zámkom. Záhradaje oplotená, disponuje záhradným nábytkom, kde je možnosť posedenia.

Pivnica sa nachádza v suterénedomu, slúži na úschovu náradia a príslušenstva potrebného na údržbu aúpravu vonkajšieho prostredia.

Prízemie

tretia izba v miestnosti sa nachádzajedno okno ktoré smeruje do záhrady. Osvetlenie je riešené 1 centrálnymsvietidlom . V miestnosti sa nachádzajú postele detí (2 kusy),  skrine, 2 nočné uzamykateľné stolíkya stoličky

štvrtá izba v miestnosti sa nachádza 1 okno smerom do záhrady,1 vykurovacie teleso. V miestnosti sa nachádzajú postele detí (2kusy), skriňa a 2 nočné uzamykateľné stolíky. Miestnosť je vykurovaná 1topným telesom.

Hygienické a sociálne zariadenie (kúpeľňa a WC pre deti)  vykurované podlahovým kúrením, sú samostatneuzamykateľné.

Kotolňa, sklad, práčovňa – slúžia na uskladnenie potrebných materiálov, zásoba pranie.

Kancelária vychovávateľa  - je orientovanádo záhrady, poskytuje priestor pre personál zariadenia, je vybavená gaučom,písacím stolíkom, počítačom a nábytkom, ktorý slúži pre potreby personálu.

Dispozičné riešenie budovyposkytuje dostatočný priestor pre súkromie klientov a tiež vykonávanieosobnej hygieny. V každej izbe má dieťa vlastný nočný stolík, kde si môžuodložiť osobné veci. Dieťa sa môže zdržiavať vo svojej izbe aj samo. Personálvšak dohliada na jeho osobu tak, aby nebol ohrozený jeho zdravý vývin. Izbydetí sú uzamykateľné, obdobne aj kúpeľňa. Každé dieťa vykonáva hygienu samo, jemožnosť v kúpeľni sa aj zamknúť.

Opis priestorov Centrapre deti a rodiny ambulantnou a terénnou formou:

Ambulantnáforma bude realizovaná v priestoroch Detského kočovného divadla DKD DRaK,Hlavná 18, Prešov. Priestory pozostávajú zo 4 kancelárií, 2 toaliet, 1kuchynky, 1 chodby v celkovej ploche 170m2. Priestory súvybavené kancelárskym nábytkom. Priestory sú vhodné pre individuálnu ajskupinovú prácu s klientmi.

Detskékočovné divadlo DKD DRaK pre terénnu formu práce disponuje 3 osobnýmimotorovými vozidlami. V prípade potreby DKD DRaK pre terénnu formu prácezabezpečí krátkodobý prenájom priestorov v blízkosti miesta pobytuklienta.

Počet zamestnancovcentra, štruktúra pracovných miest:

Organizačná štruktúra Centrapre rodinu DKD DRaK:

 

Centrumpre rodinu DKD DRaK disponuje zamestnancami v zložení, ktorá je uvedenáv organizačnej štruktúre:

Počet pracovníkov pre Centrum –pobytová forma:

Odborný tím:

·      1 riaditeľ– úplné stredoškolské vzdelanie

·      1hospodár – úplné stredoškolské vzdelanie

·      1ekonóm – úplné stredoškolské vzdelanie

·      2sociálni pracovníci – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálnapráca

·      1psychológ – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia

·      1špeciálny pedagóg – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálnapedagogika

 

Zamestnanci skupiny 1 (na ulici JankaBorodáča):

2xvychovávateľ – vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odborepedagogika

3xpomocný vychovávateľ – úplné stredoškolské vzdelanie

1/3úväzok psychológ - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia

0,5úväzku sociálny pracovník - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálnapráca

1/3úväzok špeciálny pedagóg - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálnapedagogika

 

Zamestnanci skupiny 2 (na uliciChalúpkova):

2xvychovávateľ – vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odborepedagogika

3xpomocný vychovávateľ – úplné stredoškolské vzdelanie

1/3úväzok psychológ - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia

0,5úväzku sociálny pracovník - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálnapráca

1/3úväzok špeciálny pedagóg - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálnapedagogika

Zamestnanci skupiny 3 (na ulici J. Béreša):

2xvychovávateľ – vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odborepedagogika

3xpomocný vychovávateľ – úplné stredoškolské vzdelanie

1/3úväzok psychológ - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia

1sociálny pracovník - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálnapráca

1/3úväzok špeciálny pedagóg - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálnapedagogika

 

 

Počet pracovníkov pre Centrum –ambulantná a terénna forma:

·      1koordinátor pre terénnu a ambulantnú formu – vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v odbore sociálna práca

·      3sociálni pracovníci – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálnapráca

·      3psychológovia – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia

Opis spôsobu oboznámeniadetí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra pobytovouformou:

Centrum svojich klientov, detí,rodičov a iné fyzické osoby oboznamuje pri samotnom prijatí priamymkontaktom so sociálnym pracovníkom na adrese centra a tiež na webovejstránke centra. Dieťaťu, rodičom a iným fyzickým osobám sú poskytnutéinformácie o:

·      režimedňa,

·      pravidláchv centre, právach, povinnostiach dieťaťa a rodiča,

·      obmedzeniachv prípade porušenia pravidiel v centre,

·      spôsobekontaktu s rodinou a blízkymi osobami, návštevy, hosťovský pobytdieťaťa mimo centra,

·      možnostiachkontaktu s pracovníkmi centra a sprostredkovania informáciío vývine dieťaťa,

·      plneníškolskej dochádzky,

·      o zdravotnomstave a zdravotnej starostlivosti,

·      o podmienkach,kedy centrum neumožní kontakt s dieťaťom (osoba pod vplyvom alkoholu,iných látok, nepreukázateľný vzťah osoby k dieťaťu a jej pozitívnehovplyvu na dieťa).

O poskytnutí informácií jevyhotovený záznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie maloletého dieťaťa.

Opis spôsobu oboznámeniadetí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra ambulantnou aterénnou formou:

Člen odborného tímu preambulantnú a terénnu formu oboznamuje svojich klientov, detí, rodičova iné fyzické osoby počas prvého kontaktu s programom centra apredstaví im:

·      formuspolupráce,

·      programspolupráce,  

·      dĺžkuspolupráce,

·      uzatvoriakontrakt, v ktorom sa obe strany zaväzujú ku spolupráci a dohodnú sa najej podmienkach. Klient po oboznámení sa s programom centra, svojimpodpisom vyjadruje súhlas ku spolupráci. O poskytnutí informácií jevyhotovený záznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie klienta. Klient budeoboznámený s právami a povinnosťami, ktoré zo spolupráce vyplývajú.Program centra je k nahliadnutiu aj na internetovej stránke organizácie.

Opis odborných metódpráce s dieťaťom, jeho rodinou a inými fyzickými osobami:

Pobytová forma:

Centrumpracuje v nasledujúcich etapách práce s klientom:

 

Súčasťou etáp práce s klientom sú aj metódypráce s dieťaťom, jeho rodinou a inými fyzickými osobami:

-       sociálnadiagnostika – realizuje ju sociálny pracovník centra  samostatne  alebo v spolupráci  so  sociálnym pracovníkom  orgánu  sociálnoprávnej ochrany detí. Monitorujezákladné anamnestické údaje o klientovi, jeho rodine, dôvodoch prijatia docentra a monitoruje formy pomoci klientovi a jeho rodine tak, aby saminimalizoval sociálny problém.

-       Psychologickádiagnostika, ktorej účelom je posúdenie aktuálneho psychického stavumaloletých po prijatí do zariadenia, vykonáva sa aj opakovaná odbornápsychodiagnostika, ale len v prípade zmeneného psychického a emočnéhostavu maloletého dieťaťa, resp. na žiadosť inštitúcie. Psychológ vykonávapsychologickú diagnostiku prostredníctvom štandardizovaných psychologickýchtestov a projektívnych metodík, ktoré sú zamerané na zisťovanie aktuálnejúrovne rozumových schopností, charakteristiku osobnostných vlastnostía správania maloletého dieťaťa. Psychológ vypracuváva psychodiagnostickésprávy len na základe objektívnych skutočností získaných prostredníctvomodbornej diagnostiky.

-       komunity – skupinové,ktoré sa realizujú 1x za deň s vychovávateľom v spoločenskejmiestnosti za účelom zhodnotenia priebehu celého dňa a nastavenia ďalšíchcieľov,

-       individuálnestretnutia s dieťaťom (psychológ, sociálny pracovník, špeciálny pedagóg)zamerané na jeho osobné záujmy, vzájomné spoznávanie sa, napredovaniev jeho vývine,  reorganizáciuhodnotového systému v prípade porúch správania, 1x týždenne,

-       sociálneporadenstvo – individuálne, skupinové,

-       sociálno-psychologickétréningy – skupinová forma,

-       preventívneaktivity zamerané na predchádzanie patologickým javom a prehlbovaniuporúch správania – individuálne, skupinové,

-       psychologické poradenstvo– individuálne, ktorým psychológ poskytuje maloletým a ichzákonným zástupcom odborné psychologické služby na rozvoj ich zdravéhoosobnostného vývinu a psychického zdravia, elimináciu vyskytujúcich saproblémov v správaní.

-       metódy výchovneja špeciálnopedagogickej práce s deťmi - súčasťoumultidisciplinárneho tímu je aj špeciálny pedagóg, ktorý pri intervenciis dieťaťom využíva metódy, ktoré zohľadňujú vek, mieru zdravotnéhoa sociálneho znevýhodnenia a individuálne špecifiká dieťaťa. Prisvojej práci špeciálny pedagóg využíva: Metódy kritického myslenia (Cinquain.Akrostich, pojmové mapovanie, Brainstorming, Diskusia,  Rozhovor, Voľné písanie,). Metódy kladeniaotázok (Otázky vyžadujúce nižšiu úroveň myslenia, Otázky vyžadujúce vyššiuúroveň myslenia, Stratégia podnetných otázok, Aktivity zamerané na rozvojmyslenia). Metódy hodnotenia (sebahodnotenie, hodnotenie šk. prospechu. Metódykooperácie (učenie sa vo dvojici, učenie sa v skupine).

-       spoluprácas participujúcimi subjektmi (ÚPSVaR, OÚ...), ktoré poznajú rodinnúa sociálnu anamnézu klienta a môžu prispieť k riešeniuvzniknutej situácie,

-       sociálne šetreniav domácnosti rodiny za účelom bližšieho spoznania sa a nastaveniavhodných metód práce s rodinou a maloletým dieťaťom,

-       prípadovákonferencia - plánovanie sociálnej a odbornej práce s rodinou, ktorúplánuje sociálny pracovník centra.

V prípade, že centrum nie je schopnézabezpečiť niektorú zo zložiek starostlivosti o maloleté dieťa, vyhľadápomoc iných odborníkov (psychiater, terapeut, liečebný pedagóg, lekárska pomoc,klinický psychológ...), ktoré sú v dosahu centra, na základe dohody medzicentrom a oslovenou inštitúciou.

 

Terénna a ambulantnáforma:

Prispôsobenie sa novejsituácií v prostredí:

Jednotlivéintervencie a činnosti vykonávané v centre sú realizované v súlade s platnoulegislatívou. Centrum pracuje v 5. etapách práce s klientom:

1.     V prvotnej fázezahájime úvodné pracovné stretnutie za účasti pracovníka centra a  ÚPSVaR,ktoré slúži na oboznámenie sa so spisovou dokumentáciou rodinya očakávaniach od spolupráce.

2.     V druhej fázeodporúčame realizovať úvodné stretnutie s rodinou, počas ktorého rodine jepredstavená forma spolupráce.

3.     V tretej - realizačnej fázepracujeme s rodinou ambulantnou aj terénnou formou. Zameriavame sa napodporu a pomoc rodine v situáciách, kedy sa rodina potrebujeprispôsobiť novej situácii v prostredí, úprave rodinných a sociálnychpomerov dieťaťa, podpore riešenia výchovných problémov, sociálnych problémova iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch, podporuobnovy alebo rozvoja rodičovských zručností a to:

·      poskytovanímsociálneho poradenstva,

·      výchovnéhoporadenstva,

·      psychologickejpomoci rodičom, deťom pri riešení problémov v rodín,

·      sociálnadiagnostika,

·      plán nariešenie situácie rodiny.

Upriamime sa na zlepšenie rodinnej klímy vo vzájomnejkomunikácii, úprave rodinného systému, kooperácii jednotlivých členov, posilnenievzájomnosti a spolupatričnosti, v znížení problémov vyžadujúcich rozpadrodiny. Hlavným cieľom je podpora a krízová intervencia rodinám, ktoré sanachádzajú v období zásadnej zmeny situácie v rodine a nie súschopné ju riešiť samy.

Poskytnutieodbornej pomoci rodinám pri adaptácii na proces zmeny, podpora empatie vo vzťahu k potrebám a prežívaniu detí a rodičov v tejtoživotnej situácii. Posilniť potenciál rodiny a pripraviť rodinu nazmenu. Poskytnúť dodatočnú podporu, aby si rodina mohla udržať efektívnefungovanie. Vytvoriť konkrétne zmeny vo fungovaní rodiny na zachovanieefektívnej a uspokojujúcej dennej rutiny.

4.     V štvrtej fáze informujemeo vykonaných intervenciách a výsledkoch práce centra ÚPSVaR.V prípade potreby priebežne komunikujeme s pracovníkmi ÚPSVaR a konzultujemejednotlivé postupy práce.

5.     V piatom štádiu v časeukončenia spolupráce predložíme záverečnú správu o rodine a činnosticentra, ďalších odporúčaniach.

,

Úprava rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa

V prvotnej etape realizujemeúvodné stretnutie s pracovníkom SPODaSK, za účelom zmapovania základnejcharakteristiky rodiny, ktorá bude zapojená do programu sanácie. Zo stranypracovníka SPODaSK je predstavená kazuistika rodiny, obsahujúca: štruktúrurodiny, charakteristiku jednotlivých členov rodiny, históriu rodiny,sociálne-kultúrnu charakteristiku, hmotné zabezpečenie, vzťahy v rodine,výchovu a starostlivosť o deti, predpokladanú motiváciu rodinyk účasti na programe a prehľad doterajších postupov pracovníkaSPODaSK.  Poprezentácii kazuistiky rodiny vytvoríme priestor na ďalšie otázkya doplnenie informácií o rodine, verifikovanie odovzdanýchinformácií. Za najdôležitejšie v tejto úvodnej fáze považujeme vymedzenieočakávania pracovníka SPODaSK od programu t. z. aké zmeny by mali byťv rodine dosiahnuté.

Nadviazanie prvého kontaktu s klientom je súčasťou druhej etapy práce, v ktorej realizujeme úvodnéstretnutie s rodinami a oboznámime ich s programom centra.Neodkladnú súčasť tejto etapy práce predstavuje písomný súhlas klienta sospoluprácou s centrom. Cieľom prvého kontaktu sociálneho pracovníkas rodinou je v rámci vzájomnej interakcie nadviazať kontakt, ktorýbude založený na vzájomnej dôvere, autenticite a akceptácii. Počas tohtostretnutia oboznámime klienta s našou spoluprácou, stanovíme si predpokladanúdĺžku našej spolupráce, vysvetlíme si pravidlá, ktoré budeme dodržiavať,vysvetlíme si ciele a význam našej spolupráce. Za veľmi dôležité v tejtofáze budeme považovať zaangažovanie rodiny s cieľom participácie je členovna riešení svojho problému.

V tretej - realizačnej etape navštevujeme rodinyv ich prirodzenom rodinnom a sociálnom prostredí a zahajujemespoluprácu podľa potrieb rodiny. Využívaná je terénna sociálna prácav prirodzenom rodinnom a náhradnom rodinnom prostredí klientova ambulantná forma práce. Monitorujeme plnenie jednotlivých funkciírodinného systému, za účelom zhodnotenia ich funkčnosti a následne správnevolených metód a techník pri práci s rodinou. Zameriavame sa napodporu a pomoc rodinám, pomoc a poradenstvo deťom pri udržiavaní arozvíjaní väzieb s rodičmi aj keď spolu nežijú, medzi súrodencami navzájom akoaj širším sociálnym prostredím dieťaťa, rozvoj sociálnych zručností u rodičov,resp. osôb, ktoré sa o dieťa starajú a u detí, zlepšenie rodinnejklímy vo vzájomnej komunikácii, úprave rodinného systému, kooperáciijednotlivých členov, posilnení vzájomnosti a spolupatričnosti. Súčasťoutejto etapy práce je diagnostika problému klienta, nastavenie systému pomociklientovi a realizácia.

Etapa verifikácie, kedyoverujeme účinnosť našej činnosti, posudzujeme efektívnosť realizovanéhoriešenia z hľadiska zlepšenia situácie klienta.

Metódy a techniky práce:

Pri práci s klientmi využívame metódy a technikyspoločenských vied, pričom vychádzame z poznatkov o stavea vývoji sociálno-patologických javov v spoločnosti:


sociálnymanažment a sociálne plánovanie

·      získavaniea budovanie dôvery

·      anamnestickýrozhovor

·      rozhovor

·      sociálnadiagnostika

·      pozorovanie

·      prípadovákonferencia

·      rodinná konferencia

·      brainstorming

·      odbornápsychologická pomoc

·      posilňovanierodičovských kompetencií

·      zvládaniestresu, konfliktov, abreakcia

·      nácvikkomunikačných zručností

·      klarifikácia

·      modelovanie

·      hranierolí

·      konfrontácia

·      ventilácia.


Jednou z významných úloh pri výkonerodičovskej role a napĺňaní funkcií rodiny je vytvárať materiálnezabezpečenie a životný štandard rodiny. Centrum sa zameriava na motiváciua podporu rodičov k rozvoju finančnej gramotnosti, zmene ekonomickéhosprávania sa, konkrétne k zvýšeniu príjmu v rodine, prípadnek zníženiu výdajov rodiny. Rodina si získava návyky efektívnejšiehosprávania sa voči financiám. Na základe prvého kontaktu s rodinoupracovník zisťuje ekonomickú dysfunkciu rodiny, spoločne formulujú cielev oblasti zlepšenia ekonomickej situácie rodiny a dbá o to, abysa vyjadrili všetci členovia rodiny.

Zistí možnosti a úroveň ochoty spolupráce,koriguje očakávania členov rodiny a zreálňuje jednotlivé možnosti. Na základezískaných informácií spoločne posudzujú mesačné príjmy a výdaje, jednotlivépoložky a rozčleňujú ich na povinné, nepovinné, formálnea neformálne.

Na základe všetkých vstupných informáciívypracuje pracovník centra tréningový program pre výdaj finančnýchprostriedkov. V prípade nízkeho príjmu zisťuje možnosti príspevkov,kompenzácií, sponzorstva atď., usiluje sa pracovať nad systematickým zvýšením. Pridlhoch preveruje možnosti splácania, dohadovania splátkového kalendára,možnosti odpustenia penále a pod. V prípade, že u niektoréhočlena je potenciál (má vzdelanie a/alebo prax) k získaniu práce, resp.lepšie platenej práce, pracovník pomáha fokusovať jeho záujmy na nejakúkonkrétnu činnosť, prípadne lokalitu a poskytuje mu podporuv orientácii sa v hľadaní práce, pripravuje ho na rozhovor priuchádzaní sa o prácu, prípadne ho sprevádza vo fáze adaptácie na prácu.Nezamestnaných v rodine pracovník podporuje v hľadaní si brigády,z ktorých príjem by mohli využiť na časť svojich potrieb, ktoré nie súexistenčne nevyhnutné (napr. mobil). V prípade, že diferencia medzipríjmom a výdavkom je nezvládnuteľná a vedie k devastácii,pracovník vytvára s rodinou krízový scenár na zvládnutie najbližšiehomesiaca. Po vyriešení akútnej krízy postupujú podľa závažnosti dôsledkovekonomickej neschopnosti. Daný program pracovník centra s rodinou ukončívtedy, ak sa im podarí úplne alebo čiastočne naplniť ciele, ktoré sis klientom/rodinou zadali. Program je úspešný, ak sa podarí stabilizovaťekonomickú situáciu rodiny, teda rodičia sa stanú finančne gramotnejšía zlepší sa kvalita života členov rodiny.

 

Podpora riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a inýchproblémov v rodine a v medziľudských vzťahoch

Cieľoma základným zameraním programu je eliminovať poruchy správania. Medzi odborné avýchovné aktivity by malo byť zaradené psychologické a sociálne poradenstvo, čiuž individuálne alebo skupinové, sebareflexia, sociálno-psychologický výcvikzameraný na sebapoznávanie a poznávanie iných, nácvik empatického prežívania,zdokonaľovanie verbálnej a neverbálnej komunikácie, riešenie konfliktov,tvorivé, súťažné a relaxačné aktivity. Zvýšiť právne vedomie u detí v oblastiprotispoločenského konania, pozitívne ovplyvniť ich vzťah k autoritám, ichhodnotovú orientáciu a podporiť ich osobnostný vývin a orientáciu na zdravýživotný štýl. Do povedomia deti zavádzať povinnosť plniť si  školskú dochádzku, záujem o riešeniekonfliktov. Zároveň podporovať sociálne vzťahy v rodine, v škole,  v rovesníckych skupinách a rozvojvoľnočasových aktivít.

Metódy: odborná sociálna práca, psychologické poradenstvo, psychologickápomoc, individuálna a skupinová práca (zážitkové aktivity, hranie roli,relaxačné tréningy, rozhovory, nácvik sebadisciplíny, pozorovanie,sebapoznanie)

 

Podpora obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností

Pracovníkvykonáva opatrenia v centre formuláciou cieľov spoločne s členmirodiny, pričom formuluje koncept založený na vyhodnotení histórie rodinya interakcií. Na základe posúdenia ťažkostí rodiny a stanovenýchcieľov sa rozhoduje pre ambulantnú alebo terénnu formu spolupráces rodinou, prípadne ich kombináciu.

Fázypráce s rodinou:

1.Úvodná fáza –

Dôraz sa kladie na:

·      získavanieinformácií od zadávateľa (ÚPSVaR),

·      prvýkontakt s klientom/ rodičmi,

·      definovanieproblému.

Pracovník centra získava prvotné informácie ododosielateľa rodiny. Získa tak anamnestické údaje, históriu rodiny, ktorá jezaznamenaná v doterajšej spisovej dokumentácii. Okrem daného spisu sa pracovníkcentra dopytuje otvorenými otázkami na ďalšie údaje potrebné k dotvoreniusi prvotného obrazu o rodine a jej probléme. Snaží sa zistiť všetkydôležité informácie, týkajúce sa sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny,ekonomických pomerov, podmienok bývania, zdravotných pomerov, minulýcha súčasných, pretrvávajúcich ťažkostí. Na základe získaných informáciívypracuje SWOT analýzu, kde určí silné a slabé stránky rodiny, zdrojea ohrozenia. Pracovník centra zisťuje tiež doposiaľ poskytované formypomoci dieťaťu a jeho rodine a ich účinok. Na základe analýzy prípadurodiny si pracovník centra dohodne s klientom prvý kontakt, či užv domácom prostredí alebo v prostredí Centra. Formu a miestoprvého stretnutia určí na základe doterajších informácií o rodinea posúdenia vhodnosti podľa konkrétneho prípadu. Od prvého kontaktu sapracovník centra snaží vytvoriť si s klientom raport, ktorý bude vzájomnýmvzťahom pracovníka a klienta/rodiny. Ďalšia forma spolupráces klientom je volená podľa jeho potrieb, možností a schopností:ambulantná forma, terénna forma alebo ich kombinácia. Pri definovaní problémuvychádza pracovník predovšetkým z toho, čo je dôležité pre klienta,pretože on je ten, kto bude musieť uskutočniť nevyhnutné zmeny. Dôležité jepritom pozerať sa na to, či je daný problém v súčasnej situácii riešiteľnýklientovými zdrojmi. Na základe správnej definície problému klienta pracovníkposúdi, či je vhodná ambulantná alebo terénna forma práce, resp. ichkombinácia.

 

2.Intervenčná fáza

Dôraz sa kladie na:

·      vzťahpracovník centra – klient/rodina,

·      posúdenieštádia motivácie klienta/členov rodiny,

·      stanoveniecieľov,

·      poradenstvo.

Stanovenie cieľov priamo vyplývaz definície problémov. Ciele sa stanovujú na základe diskusie medziklientom a pracovníkom tak, aby boli pre klienta žiaduce, realistickéa dosiahnuteľné. Klientovi je vysvetľované, čo od poradenstva môžea čo nemôže očakávať. Určením cieľov pracovník klientovi ukazuje, žezvládnutie jeho súčasných problémov je možné a smeruje pozornosťk budúcim možnostiam, a nie k minulým problémoma ťažkostiam. Proces práce s rodinou, založený na vzťahu pracovníkaa klienta, sa realizuje prostredníctvom komunikácie, využívajúc rôzneformy a metódy sociálnej a psychologickej práce, pričom cieľom je zvýšiťkvalitu života klienta za pomoci mobilizácie jeho vnútorných zdrojov avonkajších zdrojov jeho prirodzeného prostredia. Pracovník využíva formyindividuálneho poradenstva, v prípade potreby je klient zapojený doskupinového poradenstva. Na základe stanovených cieľov môže pracovníkposkytovať tiež rodinné poradenstvo.

S prihliadnutím nanapĺňanie jednotlivých funkcií rodiny a podľa väčšiny teórií rodičovstvasú najdôležitejšími rodičovskými kompetenciami:

A) citlivosť rodičov voči potrebám dieťaťa a ichzmien v priebehu vývinu,

B) úroveň komunikácie a vzťahov medzi rodičmia deťmi,

Centrum bude rozvíjať rodičovské kompetenciev rámci obidvoch vyššie spomenutých oblastí.

Ad A) Centrum v rámci rozvoja rodičovskýchzručností poskytuje prednášky a edukácie pre rodičov o vývinovýchpotrebách detí na základe Eriksonových fáz psychosociálneho vývinu človeka,ktorými prechádza zdravo sa vyvíjajúci jedinec od detstva po neskorú dospelosť.V každej fáze sa človek stretáva a prekonáva nové výzvy.

 

Každá fáza je postavená na úspešnom zvládnutípredchádzajúcich fáz, ktoré môže rodič podporiť a priamo či nepriamoovplyvňovať, preto je dôležité, aby v rámci rozvoja rodičovských zručnostíbol edukovaný o jednotlivých fázach a dôležitej úlohe a role rodičav každej jednej fáze. Dôležitá je pružnosť rodičov voči meniacim sapotrebám dieťaťa aj vzhľadom na počet detí v rodine a ich vzájomnú pozíciu.

Ad B) Centrum poskytuje rôznorodé odborné metódyna rozvoj rodičovských zručností. Cieľom je učiť rodičov vyrovnať sas negatívnymi pocitmi svojich detí, stanoviť hranice a pritom zostaťláskavý a ústretový; používať iné metódy ako tresty; naučiť sa efektívnekomunikovať a riešiť konflikty; používať rešpektujúcu výchovu. Jednouz hlavných odborných metód, ktoré centrum poskytuje rodičom, je filiálnaterapia. Filiálna terapia (Tréningrodičovských zručností) je špeciálny 10 týždňový tréningový skupinový programpre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťompoužitím hrovej polhodinky raz týždenne. Hra je pre deti dôležitá, pretože jepre nich najprirodzenejším spôsobom komunikácie. Deti používajú hračky naobjavovanie svojich zážitkov a vyjadrujú to, čo si myslia a čocítia.  Preto sa na tomto kurze rodičia učia,ako spolu so svojim dieťaťom tráviť špeciálnu štruktúrovanú hrovú polhodinkuu seba doma, pričom používajú súbor špeciálne vybraných hračiek. Rodičiasa učia reagovať empaticky na pocity dieťaťa, budovať jeho sebavedomie, pomáhaťtak dieťaťu učiť sa seba-kontrole, zodpovednosti a zadávať terapeutickéhranice počas týchto špeciálnych hrových stretnutí. Každý týždeň sa na 30 minútdieťa stane stredobodom rodičovho sveta. Počas tohto špeciálneho hrovéhostretnutia rodič vytvára akceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cítibezpečne a ľahšie vyjadruje pomocou hry svoje obavy, radosti, starosti,túžby, hnev, samotu, nadšenie alebo pocity zlyhania. Hrová polhodinka nie jebežný čas spoločnej hry. Je to špeciálne hrové stretnutie, v ktorom dieťaudáva smer a rodič ho nasleduje. Filiálnu terapiu centrum realizujeindividuálnou alebo skupinovou formou (minimálny počet klientov v skupinesú 3 a maximálne 12). Skupinová forma ponúka viacero výhod. Rodičiamajú možnosť počuť, zažiť zážitky a skúsenosti iných rodičov, čo pomáharúcať bariéry defenzívy a izolácie. Preto musí pracovník aktívnefacilitovať interakcie medzi rodičmi a pomáhať im cítiť sa súčasťouskupiny. Efektivita kurzu filiálnej terapie závisí od rodičov, ktorý aktívnezdieľajú osobné problémy súvisiace so sebou samými, ich deťmi, rodinou a hrovýmipolhodinkami.

3.Evaluačná fáza

V evaluačnej fáze sa pracovník sústredí nareflexiu výsledkov poskytovaného poradenstva, posúdenie miery napĺňaniastanovených cieľov a nastavenie klienta na udržanie zmeny. Vyhodnocovaniedosiahnutia cieľa realizuje v súčinnosti s klientom a jehorodinou.

V tejto fáze práce pracovník spolu sjednotlivými členmi prechádza cieľmi, ktoré boli naposledy stanovené,vyhodnocuje ich naplnenie z pohľadu jednotlivých členov rodiny a dieťaťa (ak jeto možné a vhodné), sumarizuje pokroky, ktoré členovia jednotlivo aj rodina akocelok dosiahli, kam sa posunuli. Cieľom nie je iba vyhodnotiť dosiahnutiecieľov, ale aj posilniť vedomie sily a sebaúctu každého účastníka. Upozorniť naďalšie možné zdroje rodiny a jej okolia. Vyhodnocovanie dosahovania cieľov procesupráce s rodinou sa realizuje priebežne a na záver. Úspešnosť práce s rodinoua dosiahnutia stanovených cieľov sa posudzuje na základe toho, nakoľko sapodarilo dosiahnuť indikátory, ktoré sme si spolu nastavili; či sa podarilominimalizovať problémy na strane dieťaťa a rodiny; či sa zmenilo správaniečlena/členov rodiny z problematického na akceptovateľné.

Pracovník v závere posúdi a zhodnotícelý prípad a uzavrie ho, prípadne v prípade potreby odporúča klientak inému odborníkovi, špecialistovi.

 

Opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových/rozchodovýchsituáciách:

Ak sa rodičia dieťaťa rozvádzajú, jepotrebné

a)     dieťaťu a jeho rodičom poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo

Poradenskésituácie súvisia najmä so zabezpečením funkčného a optimálneho rodinnéhoprostredia pre dieťa v záujme zabezpečenia jeho prirodzeného vývinu. V rámciodborného poradenstva využíva sociálny pracovník i svoje vedomosti a zručnosti.

Programpre poradenstvo rodičom a ich deťom v rozvodovom konaní vychádza snasledujúceho procesu:

1) Sociálne poradenstvo prvého kontaktu – natejto úrovni poskytuje pracovník centra informácie o existujúcichpredpisoch, nariadeniach, obmedzeniach a pod. a informácieo dostupných formách pomoci. Táto úroveň má výrazne informačný charakter.V určitých situáciách môže byť táto úroveň sociálneho poradenstvapostačujúca k tomu, aby rodičia zvládli ďalšie riešenie sami, bez intervencie pracovníka centra.V prípade, že pracovník zváži potrebu intervencie iného odborníka, odošle,čiže distribuuje rodinu k inému odborníkovi. Z uvedeného vyplýva, žetáto úroveň v soc. poradenstve má dva výrazne znaky, a to: informačnýcharakter, distribučný charakter.

 

2) Odborné sociálne poradenstvo – je určenérodine v rozvodovom konaní, pri ktorom sa ukázalo, že soc. poradenstvo prvéhokontaktu je nepostačujúce pre odstránenie soc. problémov. Poradca musí byťneutrálny, bez ohľadu na to, či sa manželia rozvedú, alebo zostanú spolu. Musízamerať svoje úsilie predovšetkým na to, aby pomohol partnerom objasniť všetkyotázky a prípadne zároveň zmierniť ich neprimerané správanie.  Ak to urobí úspešne, manželia môžu dospieť kzdravšiemu a rozumnejšiemu hodnoteniu situácie. Dôležité je, že nech sarozhodnú akokoľvek, musia si uvedomiť, že je to ich rozhodnutie a neobviňovaťporadcu za nesprávne rozhodnutie. V procese rozvodu je potrebné náležitúpozornosť venovať deťom. Individuálne poradenstvo pre deti s rozvedenýmirodičmi sa podobá bežnému poradenstvu, ale je krátkodobé a jeho cieľ je omnohoužší. Zameriava sa výhradne na pocity dieťaťa súvisiace s rozvodom rodičov,nasledujúcou situáciou a otázkami, ktoré dieťa znepokojujú. Pracovníkzaznamenáva priebeh poradenstva a spoločne s rodinou určuje intenzitu podpory.Už pri 2. stretnutí s rodinou môže realizovať vypracovanie zámeru  spolupráce s konkrétnymi úlohami pre členov rodiny. V rámci práce s rodinou využívapracovník centra súbor rôznych metód a techník napr. sociálno-terapeutickýrozhovor, mediačné techniky, podpora uvedomenia si postavenia v rodine, podporakritického myslenia, sebareflexia a pod.)

Kroky v programe poradenského procesu:

·      Smerovanie rodičov k tomu, aby aj v danejnáročnej situácii venovali potrebnú pozornosť svojím deťom.

·      Rozhovory s rodičmi o tom, ako sikonkrétne predstavujú budúcnosť a výchovu svojich detí a starostlivosť one.

·      Sprevádzanie rodičov pri hľadaníoptimálnej formy budúceho usporiadania starostlivosti  o deti.

·      Pomoc rodičom s porozumením situácie, vktorej sa nachádzajú.

·      Pomoc s realizáciou mimosúdnych dohôd.

·     Pomoc dieťaťu.

·     Podpora dieťaťa smerujúca k zachovaniu fungujúcich väzieb avzťahov v rámci širšej rodiny.

·     Pomoc a zaistenie vhodných podmienok pre ďalšiustarostlivosť o deti.

·     Vedenie rodičov k tomu, aby v dieťati pestovali pekný vzťahk druhému rodičovi a umožňovali kontakt s ním v čo najširšom rozsahu.

·     Potlačenie prejavov podplácania a kupovania si dieťaťaniektorým z rodičov.

·     Podpora pri adaptácii na príchod nového partnera / členarodiny na strane jedného z rodičov.

 

Ak sa rodičia dieťaťa rozvádzajú, je potrebné

b)rodičom dieťaťa odporučiť psychologickúpomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzanianepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa,

V záujme obnovy manželského spolužitia sarodičom poskytuje psychologická pomoc, pozostávajúca z nasledujúcich fázporadenského procesu:

a)   Vytváraniekontraktu

Pracovník vytvára kontrakt so všetkýmiprítomnými, počas ktorého sa sústredí na to, kto tvorí rodinu, akú formu pomociuž využili, čo im pomohlo, aké majú očakávania, nádeje, túžby a pod. Pracovníksa sústredí na kontakt s každým členom rodiny samostatne, snaží sa viesťrozhovor o jedincovi, nesústrediť sa len na problém. Aktívne vedie poradenskýrozhovor, reflektuje počuté v obsahu aj v prežívaní, podáva spätnúväzbu o zdrojoch u každého člena rodiny aj v rodine ako celku, snaží satransformovať problém do pozitívne smerovaného cieľa pre všetkých zúčastnených.Napokon sumarizuje každé stretnutie, snaží sa vyjadriť nádej na zmenu av prípade potreby, zváženia podáva domáce úlohy, resp. odporučenia.V závere tejto fázy poradenského procesu hodnotí, či je potrebné rozdeliťklientov a pracovať s nimi individuálne alebo v rámci rodinyspoločne.

b)   Reflexiav prvých fázach procesu

Pracovník reflektuje obsah jednotlivcov,ale aj rodiny ako celku:

-na kognitívnej rovine parafrázovaním,

-na emocionálnej rovine používanímempatických reflexií,

-oceňovaním, uisťovaním,

-klarifikáciou, objasňovaním,

-prerámcovaním,

-vyjadrením nádeje,

-normalizáciou,

-prepájaním,

-potvrdením zdrojov.

Pracovník ďalej používa otvorené reflexívnea doplňujúce otázky.

c)    Facilitáciauvedomenia si seba ako jedného člena zo systému (rodiny)

Pracovník pomáha vytvoriť priestor naspoznávanie jednotlivých členov rodiny, a to:

-Uchopením vzťahových významov jednotlivýchčlenov (cirkulárne dopytovanie)

-Posúdením systémovej dynamiky (sochy,obrázky, plán domácnosti apod.)

-Diagnostikovaním komunikačných schém azacyklení (zložky komunikácie, schémy transakčnej analýzy)

-Rozpoznaním subjektívnych impulzov amotívov (identifikácia konklúzií, prenosová dynamika)

-Posúdením viacgeneračnej dynamiky (mapy,genogramy, generačné záväzky)

Pracovník v rámci danej fázyporadenského procesu sa sústredí na rozhovor so všetkými členmi rodinys cieľom pochopiť, čo sa aktuálne deje na intrapsychickej ainterpsychickej rovine, a tiež v rovine celého systému. Sprostredkúvavapochopenie príčin konania jedincov všetkým členom rodiny, overuje si hypotézy okoalíciách, o rodinných mýtoch, hypotézy týkajúce sa komunikácie v rodine.Snaží sa pochopiť a poukázať na to, čo z minulosti vplýva na udržiavaniesúčasného stavu, snaží sa podporovať prijatie pozitívnych úmyslov a vytváranienových zmysluplných obrazov o fungovaní členov systému voči sebe aj navonok asystému ako celku navonok. V neposlednom rade sa snaží dodávať nádej nazmenu.

d)   Podporaprijatia

Poradca v tejto fáze ponúka spätnúväzbu o tom, čo vníma, cíti, chápe, čomu nerozumie. Vytvára individuálnekontrakty o zmene a kontrakt so systémom o cieľoch a zmenách. Pracujes rodinou na SMART cieľoch, teda na cieľoch, ktoré sú špecifické,merateľné, akceptovateľné, reálne a vyjadrované v konkrétnom finálnomstave, resp. správaní do istého času.

Poradca upozorňuje na dôsledky súčasnéhostavu, stanovuje s rodinou krátkodobé ciele pre jednotlivcov a pre systém,zvažuje alternatívy, teda zisky a straty spojené so zmenou a podporuje členovrodiny k tomu, aby vykonali rozhodnutie.

e)    Motiváciak zmene

Poradca prechádza zmenou a ukotvuje zmenyv jednotlivých častiach intrapsychiky človeka a v jednotlivýchkomunikačných procesoch. Učí rodinu novým možnostiam, novému správaniu,vnímaniu, novým presvedčeniam o sebe a ostatných členoch rodiny, ponúka apovzbudzuje k zmene dysfunkčných vnútorných a rodinných pravidiel, otváramožnosti byť flexibilný. Podporuje napĺňanie túžob, očakávaní, potriebjednotlivcov a systému na základe cieľov, ktoré si spoločne stanovujú nazačiatku v kontrakte.

f)     Upevňovaniezmeny

Poradca sa snaží upevňovať zmenu na základeoceňovania pozitívnych zmien v súlade s kontraktom, pomáha vytváraťstratégie prevencie relapsu a v závere vyhodnocuje a uzatvára poradenskýproces s ďalšími odporučeniami.

Psychologická pomoc v záujme predchádzanianepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa je realizovaná pracovníkom centra, ktorejcieľmi sú:

-edukáciarodičov o štádiách rozchodu (šok, hnev, obdobie zmätku myšlienok a pocitov,akceptácia),

-identifikáciaúloh, ktoré musia dospelí zvládať v procese rozchodu (vyrovnanie sa sostratou, vytvorenie novej identity, zvládanie emócií, predovšetkým hnevukonštruktívnym spôsobom, ujasnenie si ďalších vzťahov, vytvorenie finančnéhoplánu, podpora v sebadôvere a sebaúcte)

-efektívnezvládanie prežívania rodičov (podpora orientácie vo svojich pocitoch,akceptácia a rešpektovanie pocitov, efektívne zvládanie)

-edukáciarodičov o najlepšom záujme detí (ujasnenie si úloh, čo je a čo nie jevhodné povedať a urobiť, čo deti potrebujú počuť, čo deti počuť nemusia),

-štádiástraty a žiaľu u detí pri rozchode/rozvode rodičov(popretie, hnev, vyjednávanie, depresia, prijatie)

-konkrétnedoporučenia pre rodičov (hovoriť o partnerovi s rešpektom, neukazovaťhnev pred dieťaťom, nehádať sa pred dieťaťom, ako to povedať deťom so zváženímvšetkých okolností)

 

Ak sa rodičia dieťaťa rozvádzajú, je potrebné

c) dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiťpotrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode.

Poradca volí integratívny prístup pri poskytovanípsychologickej pomoci dieťaťu po rozvode. V rámci daného prístupu sasústredí:

V úvodnej fáze na:

-získavanie informácií od objednávateľa (UPSVaR)

-realizuje stretnutie s celou rodinou

-vytvára poradenský kontrakt s rodičmi

V samotnom poradenskom procese na:

-výber vhodných prostriedkov, nástrojov, techník prepriamu prácu s dieťaťom

-vytvára a buduje si vzťah s dieťaťom

-podporuje dieťa k vyjadreniu seba a svojho„príbehu“

-umožňuje dieťaťu uvoľňovať emócie a riešiťproblémy

-posilňuje, podporuje dieťa

-pomáha dieťaťu uvažovať inak a vyrovnávať sa takso zmenami v rodinnom systéme

V záverečnej fáze poradenského procesu:

-realizuje záverečné posúdenie a zhodnotenie

-uzatvára prípad s evaluáciou a ďalšímiodporúčaniami.

Pracovníkvykonáva opatrenia v centre formuláciou cieľov spoločne s členmirodiny, pričom formuluje koncept založený na vyhodnotení histórie rodinya interakcií. Pri ambulantnej a terénnej forme starostlivosti jedôležité v prvom rade pomenovať, aký metodologický rámec pri prácivyužívame, teda z akého teoretického prístupu a disciplíny vychádzame.V našom centre preferujeme integratívny model poradenstva, teda kombináciuviacerých filozofických a poradenských smerov (humanistický,kognitívno-behaviorálny, systemický).

Fázy práces klientom/rodinou:

·      Vstupná fáza

Získavanieinformácií od zadávateľa (UPSVaR)

Pracovník centra získava prvotné informácie ododosielateľa rodiny. Získa tak anamnestické údaje, históriu rodiny, ktorá jezaznamenaná v doterajšej spisovej dokumentácii. Okrem daného spisu sa pracovníkcentra dopytuje otvorenými otázkami na ďalšie údaje potrebné k dotvoreniusi prvotného obrazu o rodine a jej probléme. Snaží sa zistiť všetkydôležité informácie, týkajúce sa sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny,ekonomických pomerov, podmienok bývania, zdravotných pomerov, minulých a súčasných,pretrvávajúcich ťažkostí. Na základe získaných informácií vypracuje SWOTanalýzu, kde určí silné a slabé stránky rodiny, zdroje a ohrozenia. Pracovníkcentra zisťuje tiež doposiaľ poskytované formy pomoci dieťaťu a jehorodine a ich účinok.

Prvýkontakt s klientom/ rodičmi

Na základe analýzy prípadu rodiny si pracovníkcentra dohodne s klientom prvý kontakt, či už v domácom prostredíalebo v prostredí Centra.

Formu a miesto prvého stretnutia určí nazáklade doterajších informácií o rodine a posúdenia vhodnosti podľakonkrétneho prípadu. Od prvého kontaktu sa pracovník centra snaží vytvoriť sis klientom raport, ktorý bude vzájomným vzťahom poradcua klienta/rodiny. Ďalšia forma spolupráce s klientom je volená podľajeho potrieb, možností a schopností: ambulantná forma, terénna forma aleboich kombinácia.

Definovanieproblému

Pri definovaní problému vychádza pracovníkpredovšetkým z toho, čo je dôležité pre klienta, pretože on je ten, ktobude musieť uskutočniť nevyhnutné zmeny. Dôležité je pritom pozerať sa na to,či je daný problém v súčasnej situácii riešiteľný klientovými zdrojmi.

Nazáklade správnej definície problému klienta pracovník posúdi, či je vhodnáambulantná alebo terénna forma práce, resp. ich kombinácia.

·      Intervenčná fáza

Dôraz sa kladie na:

·      vzťahpracovník centra – klient,

·      posúdenieštádia motivácie klienta,

·      stanoveniecieľov,

·      poradenstvo(sociálne, psychologické podľa potrieb klienta).

Stanovenie cieľov priamo vyplývaz definície problémov. Ciele sa stanovujú na základe diskusie medzi klientom a pracovníkom tak, abyboli pre klienta žiaduce, realistické a dosiahnuteľné. Klientovi je vysvetľované,čo od poradenstva môže a čo nemôže očakávať. Určením cieľov pracovník klientoviukazuje, že zvládnutie jeho súčasných problémov je možné a smerujepozornosť k budúcim možnostiam, a nie k minulým problémoma ťažkostiam. Proces práce, založený na vzťahu pracovníka a klienta,sa realizuje prostredníctvom komunikácie, využívajúc rôzne formy a metódysociálnej a psychologickej práce, pričom cieľom je zvýšiť kvalitu životaklienta za pomoci mobilizácie jeho vnútorných zdrojov a vonkajších zdrojov jehoprirodzeného prostredia. Pracovník využíva formy individuálneho poradenstva,v prípade potreby je klient zapojený do skupinového poradenstva (minimálnypočet klientov v skupine sú 3, maximálny 8). Na základe stanovených cieľovmôže pracovník poskytovať tiež rodinné poradenstvo. Proces práce pomáha nazačiatku rodine vyrovnávať sa s dočasnou krízovou situáciou, so zmenami,ktoré v rodine nastali. Až potom, čo sa dosiahne určitá stabilitaa raport, má pracovník centra možnosť pomáhať rodine s oblasťami,ktoré budú tiež prospešné. Pri vytýčení cieľov sa nepovažuje rodina ako celok,ale ako jedinci, ktorí vytvárajú systém.

Každý jedinec má svoju históriu, osobnosťa súbor mechanizmov zvládania. Dôkladné poznatky teórie osobnostiindivídua a psychopatológie sú základom poznania, čo očakávať odjednotlivých „atómov“, ako aj rodinnej „molekuly“. Dokonca aj za bežnýchokolností však dôkladné porozumenie silným a slabým stránkam každého členarodiny (základné osobnostné vzorce, reakcie na záťaž atď.) pomôžu určiť cielea techniky rodinného poradenstva. Najdôležitejšie preto je posúdenieindividuálnych problémov, tiež posúdenie širšieho rodinného systému, teda tých,ktorí môžu byť veľmi zainteresovaní v rodine, ale nebývajú s ňou.Ciele poradenského procesu musia byť určitým spôsobom kongruentné s tým,po čom členovia rodiny túžia a čo sú realisticky schopní v konkrétnombode dosiahnuť. Spoločné ciele a stratégie smerov poradenstva, ktorécentrum realizuje:

·      podporenieadaptačných mechanizmov,

·      rozšírenieemocionálneho zážitku,

·      rozvinutieinterpersonálnych zručností,

·      reorganizovanierodinnej štruktúry,

·      zlepšenievhľadu,

·      pomocrodine pri porozumení a zmene jej príbehov.

Pracovníkpostupuje v následných krokoch:

 

·      Evaluačná fáza

V evaluačnej fáze sa pracovník sústredí nareflexiu výsledkov poskytovaného poradenstva, posúdenie miery napĺňaniastanovených cieľov a nastavenie klienta na udržanie zmeny. Vyhodnocovaniedosiahnutia cieľa realizuje v súčinnosti s klientom a jehorodinou. V tejto fáze práce pracovník spolu s jednotlivými členmi prechádzacieľmi, ktoré boli naposledy stanovené, vyhodnocuje ich naplnenie z pohľadujednotlivých členov rodiny a dieťaťa (ak je to možné a vhodné), sumarizujepokroky, ktoré členovia jednotlivo aj rodina ako celok dosiahli, kam sa posunuli.Cieľom nie je iba vyhodnotiť dosiahnutie cieľov, ale aj posilniť vedomie sily asebaúctu každého účastníka. Upozorniť na ďalšie možné zdroje rodiny a jejokolia. Vyhodnocovanie dosahovania cieľov procesu práce s rodinou sa realizujepriebežne a na záver. Úspešnosť práce s klientom/rodinou a dosiahnutiastanovených cieľov sa posudzuje na základe toho, nakoľko sa podarilo dosiahnuťindikátory, ktoré sme si spolu nastavili; či sa podarilo minimalizovať problémyna strane dieťaťa a rodiny; či sa zmenilo správanie člena/členov rodiny zproblematického na akceptovateľné. Pracovník v závere posúdia zhodnotí celý prípad a uzavrie ho, prípadne v prípade potrebyodporúča klienta k inému odborníkovi, špecialistovi.

Stratégie a techniky poradenstva: 

Techniky podporujúce adaptačné mechanizmy

Pracovník predovšetkým využíva mnoho techník, aby podporil aktívne alebo latentné mechanizmy zvládania, ktoré má rodina k dispozícii. V každej rodine je niečo zdravé a to by sa malo akceptovať a aktívne povzbudzovať. Empatické počúvanie a záujem, pozitívna spätná väzba na využívanie adaptívnych obrán (ako zdravé popretie tvárou v tvár smrteľnému ochoreniu) a vysvetlenie málo adaptívnych obrán a dobre načasované rady pomáhajú rodine v distrese.

Techniky rozvíjajúce emocionálnu skúsenosť

Techniky, ktoré sa používajú na pomoc jednotlivcom a rodinným jednotkám rozvinúť ich zážitkový repertoár, majú tendenciu sa v sedeniach samotných zamerať na prežívanie „tu a teraz“. Tieto techniky sú vytvorené, aby pomohli jednotlivým členom rodiny zmierniť úzkosť, spomaliť ich reakčné procesy a maximalizovať emocionálny a kognitívny zážitok momentu – skúsenosti, ktoré mohli byť v minulosti popierané, podliehali obranným mechanizmom alebo boli prehliadané. V mnohých rodinách sa citom buď vyhýba alebo sa obchádzajú.

Napríklad niektorí členovia rodiny alebo celá rodina si nemusí priznať city, pretože sa obávajú zranenia iného člena rodiny. Úlohou pracovníka je spomaliť alebo zrýchliť rodinný proces a dovoliť rozličným emóciám dostať sa na povrch v bezpečnom prostredí, umožnením každému, aby bol vypočutý, a pozrieť sa na to, ako skryté alebo obídené city, alebo pretrvávajúca zúrivosť, či úzkosť ovplyvňovali fungovanie rodiny.

Techniky rozvíjajúce interpersonálnezručnosti

Pracovník sa snaží podporovať otvorenú a jasnú komunikáciu, emocionálnu empatiu a pozitívny raport medzi členmi rodiny, ako aj dobré zručnosti v riešení problémov. Dobré riešenie problému si okrem iného vyžaduje doplňujúci súbor zručností jasnej komunikácie týkajúcej sa citov. Komunikácia si vyžaduje oboch, hovoriaceho aj počúvajúceho (alebo komunikátora a recipienta v prípade neverbálnej komunikácie), a pozostáva nielen z vyslania správy, ale aj zo zamýšľanej a prijatej správy. Cieľom pracovníka centra je pomôcť rodine skúmať zamýšľané správy, spôsob, ktorým bola správa vyslaná a jej kontext, a čo si o tom myslí recipient. Pracovník zabezpečuje priestor pre rodinnú diskusiu, je si vedomý odlišných úrovní významu správ a ako sa navzájom ovplyvňujú a niekedy si odporujú. Snaží sa povzbudiť interpersonálnu citlivosť a empatiu a pokúša sa pomôcť každému, aby si bol vedomý svojich myšlienok a citov.

Stratégie a techniky meniace štruktúrusprávania sa v rodine

V mnohých ohľadoch je jedinečným prispením k orientácii v rodine rozpoznanie štruktúrovanej (opakujúcej sa a predpokladanej) behaviorálnej následnosti v rodinnej skupine, ktorá prispieva k etiológii a/alebo udržiavaniu symptomatického správania. Popisujú sa rodinné koalície, ktoré pomáhajú pracovníkovi jasnejšie konceptualizovať povahu koalícií v konkrétnej rodine a plánovať stratégiu, ako doviesť tieto koalície do lepšie fungujúcej polohy.

Techniky zamerané na vhľad a riešeniekonfliktu

V rodinnom poradenstve sa vhľad vždy dáva do rodinného kontextu. Je viac konštruovaný, než odhaľovaný. Cieľom je prepojiť minulú realitu rodiny s prítomnou spôsobom, aby sa členovia rodiny mohli prestať snažiť rozlúštiť minulosť prítomnosťou. Techniky zlepšujúce vhľad, ktoré bude pracovník pri práci s rodinou využívať sú: klarifikácia, konfrontácia, interpretovanie.

 

 

Techniky zisťujúce novéa pozitívnejšie spôsoby porozumenia rodinnej situácii

Úlohou pracovníka je pomôcť rodine preskúmať a prehodnotiť jej vlastné domnienky, presvedčenia a významové systémy.

Ďalšie metódy a techniky poradenskéhoprocesu: Prerámcovanie,stvárnenie, fokusovanie, vytváranie hraníc, porušenie rovnováhy, vytvorenie systémovejreality, paradoxné techniky.

Témy rodinnéhoporadenstva:

·      prežívanierozchodu u detí,

·      vek akovýznamný faktor vnímania rozchodu rodičov,

·      potrebydieťaťa,

·      prežívaniedieťaťa,

·      čorobiť/nerobiť, aby sa minimalizovali vplyvy rozchodu na psychický stav dieťaťa,

·      prežívanierozchodu u dospelých,

·      štádiározchodu,

·      efektívnezvládanie prežívania a spracovanie negatívnych pocitov,

·      zefektívneniekomunikácie medzi rodičmi,

·      znovunadobudnutievzájomného rešpektu,

·      konštruktívneriešenie vznikajúcich konfliktov a ťažkostí.

 

Rodičovské zručnosti

Pracovníkvykonáva opatrenia v centre formuláciou cieľov spoločne s členmirodiny, pričom formuluje koncept založený na vyhodnotení histórie rodinya interakcií. Na základe posúdenia ťažkostí rodiny a stanovenýchcieľov sa rozhoduje pre ambulantnú alebo terénnu formu spolupráces rodinou, prípadne ich kombináciu.

Fázypráce s rodinou:

1.Úvodná fáza –

Dôraz sa kladie na:

·      získavanieinformácií od zadávateľa (ÚPSVaR),

·      prvýkontakt s klientom/ rodičmi,

·      definovanieproblému.

Pracovník centra získava prvotné informácie ododosielateľa rodiny. Získa tak anamnestické údaje, históriu rodiny, ktorá jezaznamenaná v doterajšej spisovej dokumentácii. Okrem daného spisu sa pracovníkcentra dopytuje otvorenými otázkami na ďalšie údaje potrebné k dotvoreniusi prvotného obrazu o rodine a jej probléme. Snaží sa zistiť všetkydôležité informácie, týkajúce sa sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny,ekonomických pomerov, podmienok bývania, zdravotných pomerov, minulýcha súčasných, pretrvávajúcich ťažkostí. Na základe získaných informáciívypracuje SWOT analýzu, kde určí silné a slabé stránky rodiny, zdrojea ohrozenia. Pracovník centra zisťuje tiež doposiaľ poskytované formypomoci dieťaťu a jeho rodine a ich účinok. Na základe analýzy prípadurodiny si pracovník centra dohodne s klientom prvý kontakt, či užv domácom prostredí alebo v prostredí Centra. Formu a miestoprvého stretnutia určí na základe doterajších informácií o rodinea posúdenia vhodnosti podľa konkrétneho prípadu. Od prvého kontaktu sapracovník centra snaží vytvoriť si s klientom raport, ktorý bude vzájomnýmvzťahom pracovníka a klienta/rodiny. Ďalšia forma spolupráces klientom je volená podľa jeho potrieb, možností a schopností:ambulantná forma, terénna forma alebo ich kombinácia. Pri definovaní problémuvychádza pracovník predovšetkým z toho, čo je dôležité pre klienta,pretože on je ten, kto bude musieť uskutočniť nevyhnutné zmeny. Dôležité jepritom pozerať sa na to, či je daný problém v súčasnej situácii riešiteľnýklientovými zdrojmi. Na základe správnej definície problému klienta pracovníkposúdi, či je vhodná ambulantná alebo terénna forma práce, resp. ichkombinácia.

 

2.Intervenčná fáza

Dôraz sa kladie na:

·      vzťahpracovník centra – klient/rodina,

·      posúdenieštádia motivácie klienta/členov rodiny,

·      stanoveniecieľov,

·      poradenstvo(sociálne, psychologické, podľa potreby klienta).

Stanovenie cieľov priamo vyplývaz definície problémov. Ciele sa stanovujú na základe diskusie medziklientom a pracovníkom tak, aby boli pre klienta žiaduce, realistickéa dosiahnuteľné. Klientovi je vysvetľované, čo od poradenstva môžea čo nemôže očakávať. Určením cieľov pracovník klientovi ukazuje, žezvládnutie jeho súčasných problémov je možné a smeruje pozornosťk budúcim možnostiam, a nie k minulým problémoma ťažkostiam. Proces práce s rodinou, založený na vzťahu pracovníkaa klienta, sa realizuje prostredníctvom komunikácie, využívajúc rôzneformy a metódy sociálnej a psychologickej práce, pričom cieľom je zvýšiťkvalitu života klienta za pomoci mobilizácie jeho vnútorných zdrojov avonkajších zdrojov jeho prirodzeného prostredia. Pracovník využíva formyindividuálneho poradenstva, v prípade potreby je klient zapojený doskupinového poradenstva. Na základe stanovených cieľov môže pracovníkposkytovať tiež rodinné poradenstvo.

S prihliadnutím nanapĺňanie jednotlivých funkcií rodiny a podľa väčšiny teórií rodičovstvasú najdôležitejšími rodičovskými kompetenciami:

A) citlivosť rodičov voči potrebám dieťaťa a ichzmien v priebehu vývinu,

B) úroveň komunikácie a vzťahov medzi rodičmia deťmi,

Centrum bude rozvíjať rodičovské kompetenciev rámci obidvoch vyššie spomenutých oblastí.

Ad A) Centrum v rámci rozvoja rodičovskýchzručností poskytuje prednášky a edukácie pre rodičov o vývinovýchpotrebách detí na základe Eriksonových fáz psychosociálneho vývinu človeka,ktorými prechádza zdravo sa vyvíjajúci jedinec od detstva po neskorú dospelosť.V každej fáze sa človek stretáva a prekonáva nové výzvy. Každá fázaje postavená na úspešnom zvládnutí predchádzajúcich fáz, ktoré môže rodičpodporiť a priamo či nepriamo ovplyvňovať, preto je dôležité, abyv rámci rozvoja rodičovských zručností bol edukovaný o jednotlivýchfázach a dôležitej úlohe a role rodiča v každej jednej fáze.Dôležitá je pružnosť rodičov voči meniacim sa potrebám dieťaťa aj vzhľadom napočet detí v rodine a ich vzájomnú pozíciu.

Ad B) Centrum poskytuje rôznorodé odborné metódyna rozvoj rodičovských zručností. Cieľom je učiť rodičov vyrovnať sas negatívnymi pocitmi svojich detí, stanoviť hranice a pritom zostaťláskavý a ústretový; používať iné metódy ako tresty; naučiť sa efektívnekomunikovať a riešiť konflikty; používať rešpektujúcu výchovu. Jednouz hlavných odborných metód, ktoré centrum poskytuje rodičom, je filiálnaterapia. Filiálna terapia (Tréningrodičovských zručností) je špeciálny 10 týždňový tréningový skupinový programpre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťompoužitím hrovej polhodinky raz týždenne. Hra je pre deti dôležitá, pretože jepre nich najprirodzenejším spôsobom komunikácie. Deti používajú hračky naobjavovanie svojich zážitkov a vyjadrujú to, čo si myslia a čocítia.  Preto sa na tomto kurze rodičia učia,ako spolu so svojim dieťaťom tráviť špeciálnu štruktúrovanú hrovú polhodinkuu seba doma, pričom používajú súbor špeciálne vybraných hračiek. Rodičiasa učia reagovať empaticky na pocity dieťaťa, budovať jeho sebavedomie, pomáhaťtak dieťaťu učiť sa seba-kontrole, zodpovednosti a zadávať terapeutickéhranice počas týchto špeciálnych hrových stretnutí. Každý týždeň sa na 30 minútdieťa stane stredobodom rodičovho sveta. Počas tohto špeciálneho hrovéhostretnutia rodič vytvára akceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cítibezpečne a ľahšie vyjadruje pomocou hry svoje obavy, radosti, starosti,túžby, hnev, samotu, nadšenie alebo pocity zlyhania. Hrová polhodinka nie jebežný čas spoločnej hry. Je to špeciálne hrové stretnutie, v ktorom dieťaudáva smer a rodič ho nasleduje. Filiálnu terapiu centrum realizuje individuálnoualebo skupinovou formou (minimálny počet klientov v skupine sú 3a maximálne 12). Skupinová forma ponúka viacero výhod. Rodičia majúmožnosť počuť, zažiť zážitky a skúsenosti iných rodičov, čo pomáha rúcaťbariéry defenzívy a izolácie. Preto musí pracovník aktívne facilitovaťinterakcie medzi rodičmi a pomáhať im cítiť sa súčasťou skupiny.Efektivita kurzu filiálnej terapie závisí od rodičov, ktorý aktívne zdieľajúosobné problémy súvisiace so sebou samými, ich deťmi, rodinou a hrovýmipolhodinkami.

3.Evaluačná fáza

V evaluačnej fáze sa pracovník sústredí nareflexiu výsledkov poskytovaného poradenstva, posúdenie miery napĺňaniastanovených cieľov a nastavenie klienta na udržanie zmeny. Vyhodnocovaniedosiahnutia cieľa realizuje v súčinnosti s klientom a jehorodinou. V tejto fáze práce pracovník spolu s jednotlivými členmi prechádzacieľmi, ktoré boli naposledy stanovené, vyhodnocuje ich naplnenie z pohľadujednotlivých členov rodiny a dieťaťa (ak je to možné a vhodné), sumarizujepokroky, ktoré členovia jednotlivo aj rodina ako celok dosiahli, kam saposunuli. Cieľom nie je iba vyhodnotiť dosiahnutie cieľov, ale aj posilniťvedomie sily a sebaúctu každého účastníka. Upozorniť na ďalšie možné zdrojerodiny a jej okolia. Vyhodnocovanie dosahovania cieľov procesu práce s rodinou sarealizuje priebežne a na záver. Úspešnosť práce s rodinou a dosiahnutiastanovených cieľov sa posudzuje na základe toho, nakoľko sa podarilo dosiahnuťindikátory, ktoré sme si spolu nastavili; či sa podarilo minimalizovať problémyna strane dieťaťa a rodiny; či sa zmenilo správanie člena/členov rodiny zproblematického na akceptovateľné.

Pracovník v závere posúdi a zhodnotícelý prípad a uzavrie ho, prípadne v prípade potreby odporúča klientak inému odborníkovi, špecialistovi.

 

Úprava rodinných a sociálnych pomerov:

V prvotnej etape realizujemeúvodné stretnutie s pracovníkom SPODaSK, za účelom zmapovania základnejcharakteristiky rodiny, ktorá bude zapojená do programu sanácie. Zo stranypracovníka SPODaSK je predstavená kazuistika rodiny, obsahujúca: štruktúrurodiny, charakteristiku jednotlivých členov rodiny, históriu rodiny,sociálne-kultúrnu charakteristiku, hmotné zabezpečenie, vzťahy v rodine,výchovu a starostlivosť o deti, predpokladanú motiváciu rodinyk účasti na programe a prehľad doterajších postupov pracovníkaSPODaSK.  Poprezentácii kazuistiky rodiny vytvoríme priestor na ďalšie otázkya doplnenie informácií o rodine, verifikovanie odovzdanýchinformácií. Za najdôležitejšie v tejto úvodnej fáze považujeme vymedzenieočakávania pracovníka SPODaSK od programu t. z. aké zmeny by mali byťv rodine dosiahnuté.

Nadviazanie prvého kontaktu s klientom je súčasťou druhej etapy práce, v ktorej realizujeme úvodnéstretnutie s rodinami a oboznámime ich s programom centra.Neodkladnú súčasť tejto etapy práce predstavuje písomný súhlas klienta sospoluprácou s centrom. Cieľom prvého kontaktu sociálneho pracovníkas rodinou je v rámci vzájomnej interakcie nadviazať kontakt, ktorýbude založený na vzájomnej dôvere, autenticite a akceptácii. Počas tohtostretnutia oboznámime klienta s našou spoluprácou, stanovíme si predpokladanúdĺžku našej spolupráce, vysvetlíme si pravidlá, ktoré budeme dodržiavať,vysvetlíme si ciele a význam našej spolupráce. Za veľmi dôležité v tejtofáze budeme považovať zaangažovanie rodiny s cieľom participácie je členovna riešení svojho problému.

V tretej - realizačnej etape navštevujeme rodinyv ich prirodzenom rodinnom a sociálnom prostredí a zahajujemespoluprácu podľa potrieb rodiny. Využívaná je terénna sociálna prácav prirodzenom rodinnom a náhradnom rodinnom prostredí klientova ambulantná forma práce. Zameriavame sa na podporu a pomoc rodinám,pomoc a poradenstvo deťom pri udržiavaní a rozvíjaní väzieb s rodičmi aj keď spolunežijú, medzi súrodencami navzájom ako aj širším sociálnym prostredím dieťaťa,rozvoj sociálnych zručností u rodičov, resp. osôb, ktoré sa o dieťa starajúa u detí, zlepšenie rodinnej klímy vo vzájomnej komunikácii, úpraverodinného systému, kooperácii jednotlivých členov, posilnení vzájomnostia spolupatričnosti. Súčasťou tejto etapy práce je diagnostika problémuklienta, nastavenie systému pomoci klientovi a realizácia.

Dôraz je kladený na plnenie základných funkcií rodiny:


-       biologická

-       ekonomická

-       výchovná

-       emocionálna.


Nazáklade úvodnej a priebežnej diagnostiky odhaľujeme nedostatky pri plneníjednotlivých funkcií rodinného systému a posilňujeme rodinuv jednotlivých častiach tak, aby došlo k obnove jej funkčnosti, minimalizovaniudôsledkov na jednotlivých členov rodinného systému.

Etapa verifikácie, kedyoverujeme účinnosť našej činnosti, posudzujeme efektívnosť realizovanéhoriešenia z hľadiska zlepšenia situácie klienta.

 

 

 

Metódy a techniky práce:

Pri práci s klientmi využívame metódy a technikyspoločenských vied, pričom vychádzame z poznatkov o stavea vývoji sociálno-patologických javov v spoločnosti:

·      sociálnymanažment a sociálne plánovanie

·      získavaniea budovanie dôvery

·      anamnestickýrozhovor

·      rozhovor

·      sociálnadiagnostika

·      pozorovanie

·      prípadovákonferencia

·      rodinná konferencia

·      brainstorming

·      odbornápsychologická pomoc

·      posilňovanierodičovských kompetencií

·      zvládaniestresu, konfliktov, abreakcia

·      nácvikkomunikačných zručností

·      klarifikácia

·      modelovanie

·      hranierolí

·      konfrontácia

·      ventilácia.

Jednou z významných úloh pri výkonerodičovskej role a napĺňaní funkcií rodiny je vytvárať materiálnezabezpečenie a životný štandard rodiny. Centrum sa zameriava na motiváciua podporu rodičov k rozvoju finančnej gramotnosti, zmene ekonomickéhosprávania sa, konkrétne k zvýšeniu príjmu v rodine, prípadnek zníženiu výdajov rodiny. Rodina si získava návyky efektívnejšiehosprávania sa voči financiám. Na základe prvého kontaktu s rodinoupracovník zisťuje ekonomickú dysfunkciu rodiny, spoločne formulujú cielev oblasti zlepšenia ekonomickej situácie rodiny a dbá o to, abysa vyjadrili všetci členovia rodiny.

Zistí možnosti a úroveň ochoty spolupráce,koriguje očakávania členov rodiny a zreálňuje jednotlivé možnosti. Na základezískaných informácií spoločne posudzujú mesačné príjmy a výdaje, jednotlivépoložky a rozčleňujú ich na povinné, nepovinné, formálnea neformálne.

Na základe všetkých vstupných informácií vypracujepracovník centra tréningový program pre výdaj finančných prostriedkov.V prípade nízkeho príjmu zisťuje možnosti príspevkov, kompenzácií,sponzorstva atď., usiluje sa pracovať nad systematickým zvýšením. Pri dlhochpreveruje možnosti splácania, dohadovania splátkového kalendára, možnostiodpustenia penále a pod. V prípade, že u niektorého člena jepotenciál (má vzdelanie a/alebo prax) k získaniu práce, resp. lepšieplatenej práce, pracovník pomáha fokusovať jeho záujmy na nejakú konkrétnučinnosť, prípadne lokalitu a poskytuje mu podporu v orientácii sav hľadaní práce, pripravuje ho na rozhovor pri uchádzaní sa o prácu,prípadne ho sprevádza vo fáze adaptácie na prácu. Nezamestnaných v rodinepracovník podporuje v hľadaní si brigády, z ktorých príjem by mohlivyužiť na časť svojich potrieb, ktoré nie sú existenčne nevyhnutné (napr.mobil). V prípade, že diferencia medzi príjmom a výdavkom je nezvládnuteľnáa vedie k devastácii, pracovník vytvára s rodinou krízový scenárna zvládnutie najbližšieho mesiaca. Po vyriešení akútnej krízy postupujú podľazávažnosti dôsledkov ekonomickej neschopnosti. Daný program pracovník centras rodinou ukončí vtedy, ak sa im podarí úplne alebo čiastočne naplniťciele, ktoré si s klientom/rodinou zadali. Program je úspešný, ak sapodarí stabilizovať ekonomickú situáciu rodiny, teda rodičia sa stanú finančnegramotnejší a zlepší sa kvalita života členov rodiny.

 

Podpora a poradenstvo náhradným rodičom:

Centrumposkytuje sociálne poradenstvo a iné odborné poradenstvo (psychologickéa špeciálno-pedagogické poradenstvo) náhradným rodičom. Centrum vykonávaopatrenia zamerané na podporu a poradenstvo náhradným rodičoms názvom: Zefektívňovanie náhradného rodičovstva. Program je koncipovanýako tréning pre náhradných rodičov, ktorí chcú/potrebujú posilniť vzťahy s deťmi,zefektívniť svoje náhradné rodičovstvo a realizovať účinnejšiu výchovu. Cieľomje podpora a rozvoj rodičovských kompetencií so zámerom zefektívňovanianáhradného rodičovstva. V prvom rade je zámerom vysvetliť náhradným rodičom,že problémy, ktoré v rodinách vznikajú, je dôležité vedieť rozdeliťa správne priradiť. Na základe toho sa rodičia ďalej učia, ako reagovaťv situáciách, kedy problém patrí ich dieťaťu, teda nie sú napĺňane potrebydieťaťa a čo robiť, keď sú narúšané potreby samotného rodiča.

Akobudovať a posilňovať vzťah s dieťaťom, ktorý je základom efektívnejvýchovy a ako riešiť konflikty, v ktorých sú narúšané potreby naoboch stranách tak, aby ani jedna strana neprehrala, teda aby na konci boliobaja víťazi.

Ciele sa zameriavajú na:

 • posilňovanie vzájomného vzťahu dieťa – rodič,
 • nadobudnutie zručností náhradných rodičov, aby sa ich výchova stala účinnejšia a efektívnejšia,
 • riešenie problémov/ konfliktov medzi deťmi a náhradnými rodičmi tak, aby ani jeden z nich nebol porazený,
 • rešpektovanie vzájomných potrieb,
 • naučiť náhradných rodičov používať techniky, s ktorými pracujú profesionálni psychológovia, keď chcú deťom pomôcť prekonať emocionálne problémy a odstrániť neprispôsobivé správanie.

Celá filozofia programu jezaložená na princípe spolupráce, empatickom a rešpektujúcom postojik deťom, vychádza z učenia Dr. Thomasa Gordona, prvkov humanistickéhoprístupu a je prepojená s metódami a technikamikognitívno-behaviorálnej psychoterapie. Tréning je realizovaný skupinovouformou (minimálny počet klientov sú 3, maximálny 12).

 

Jednotlivé stretnutia pozostávajú z:

·      cieľovkonkrétneho stretnutia

·      edukáciev danej téme

·      konkrétnychcvičení

·      rolovýchhier na preskúšanie novonadobudnutých zručností

·      zadania,resp. kontroly domácich úloh

·      sumarizáciedanej témy

 

 

Téma

Obsah a zameranie stretnutia

1

Rola náhradného rodiča

Charakteristiky pomáhajúceho vzťahu

Aký je efektívny rodič

Rodičovské mýty

2

Komu patrí problém (Koho potreby sú narúšané?)

Okno správania – prijateľné vs. neprijateľné správanie

Faktory ovplyvňujúce hranicu prijateľnosti

Koncept vlastníctva problému

3

Posilňovanie vzťahu

 

Komunikácia podporujúca rozvoj vzťahu medzi rodičom a dieťaťom

JA výroky

Komunikačné bloky

4

Keď problém patrí dieťaťu

Pasívne počúvanie

Aktívne počúvanie

Možné chyby pri aktívnom počúvaní

5

Keď problém patrí rodičovi

 

Konfrontácia s neprijateľným správaním

Konfrontujúce JA výroky

JA výroky vs. TY výroky

Zvládanie vzdoru

6 kroková metóda riešenia problémov

6

Každý z nás má potreby

Definícia a hierarchizácia potrieb

Identifikácia potrieb ako významný faktor pochopenia správania druhého

Rozlišovanie potrieb od riešení

7

Emócie

Funkcia emócií

Dôležitosť prijatia emócií

Emócie, myšlienky a správanie

8

Keď problém patrí obom

Negatívne dôsledky riešenia konfliktov prostredníctvom používania moci

Efektívny spôsob riešenia konfliktov, v ktorom sú obaja víťazi

Metóda bez porazených

9

Otázka hodnôt

 

Čo znamená stret hodnôt, Dôležitosť rozlišovania hodnôt od potrieb

Konzultácia

Konfrontácia a aktívne počúvanie za účelom zníženia stretu hodnôt

Rodič ako vzor

Zmena seba samého – flexibilita

10

Obdobie pubescencie

 

Edukácia o vývinovom období

Psychosociálna kríza daného obdobia

Komunikácia s pubescentom

11

Čo robiť/nerobiť, aby som ako náhradný rodič nevyhorel

Starostlivosť o seba

Rovnováha medzi požiadavkami a prioritami

Budujeme svoj „šesťsten“

12

Evaluácia

Vyhodnotenie celého programu

Posúdenie naplnenia cieľov

Ďalšie možnosti podpory a poradenstva

 

Ambulantné výchovné opatrenia:

Výchovné metódy a techniky:

Diskusné metódy – zahŕňajú všetky formy diskusií s rôznymi témami,rôznym zameraním, v rôznych formách a situáciách (v dvojici, trojici, v malej aveľkej skupine, v rodine). Ich pozitívom je efektívna komunikácia, výmenanázorov, skúmanie a analýza javov, vzájomné vysvetľovanie a porozumenie.

Metóda pozorovania: pozorovanie je uvedomelý základný procespoznávania, prvok experimentálneho usudzovania. Na základe zaznamenaných javovsa vysloví hypotéza alebo zákon. Pozorovanie je neodmysliteľnou súčasťoupoznávania a usudzovania. Odborný personál využíva priame a nepriamepozorovanie.

Inscenačné metódy – predstavujú hranie a modelovanierol, simulované hry a situácie, aplikované metódy sociodrámy, čiastočne ajpsychodrámy, pantomímu, divadlo, videonahrávky, videoanalýza a videotvorba,film a pod. Ich základným cieľom je rozvíjať sociálne zručnosti a zvyšovaťsociálne kompetencie klientov, nezanedbateľné je však korektívna sebareflexia.

Hry so psychologickým a edukatívnym potenciálom – súspoločenské hry, ktoré majú náboj využiteľný na dosiahnutie výchovných aporadenských cieľov. Môže ísť o pôvodné hry určené k sebapoznaniu alebomodifikácie bežných spoločenských hier. Ich prednosťou je šanca hravým spôsobomstimulovať sebareflexiu.

Metódy kultúrnych vyjadrovacích prostriedkov – súprevzaté z umeleckých oblastí – výtvarné metódy (kresba, maľba, grafika,koláže, asambláže, modelovanie, priestorové objekty atď.), metódy práce shudbou (aktívna interpretácia, aktívna hudobná tvorba, spev, relaxácia prihudbe), práca so slovom (písanie textov, poetické či lyrické príbehy a ichrozbor, atď., ale aj spoločné čítanie či asociatívne spracovávanie krásnejliteratúry), pohybové a športové aktivity; resp. viacrozmerné vyjadrovacieprostriedky (kombinácie predchádzajúcich a ďalších oblastí). Ich špecifikom jevyužitie rôznorodých, nielen verbálnych komunikačných kanálov.

Metódy autentickej skúsenosti –reprezentujú postupy, pri ktorých ide o sprostredkovanie autentickej skúsenosti– napr. návšteva diagnostického alebo reedukačného centra a kontakt s klientmitýchto zariadení, mediácia reálneho konfliktu. Osobité pre túto kategóriu metódje učenie činnosťou, konaním, silný korektívny potenciál, resp. učeniezážitkom.

Relaxačné metódy – zamerané na uvoľnenie arelaxáciu; vedú k zvýšeniu výkonu, ku koncentrácii, predchádzaniu tréme acelkovej emocionálnej rovnováhe. Môžu mať podobu tradičných foriem (autogénnytréning, progresívna relaxácia) rovnako možno využiť hudbu, pohyb alebo inéprostriedky. Zámerom je efektívnejší výkon (predovšetkým v oblastimedziľudského styku).

Modelovanie – modelovanie možno zaradiť medzi činnostnémetódy práce sociálneho pracovníka, modelujú sa určité reálne situácie zoživota dieťaťa alebo sa pripraví scenár nejakej vybranej situácie, ktorá sanásledne rozohrá.

Konfrontácia – prostredníctvom tejto metódy upozorňujemeklienta na rozpory v jeho tvrdeniach, správaní, v chápaní sebaa iných.

Reflexia - poradca odráža to, čo povedal klient, preformulováva klientoveodpovede, aby stimuloval ďalší klientov vzhľad a sebareflexiu, ostávav rámci klientovej výpovede, môže formulovať jasnejšie a precíznejšieako klient alebo vybrať z výpovede klienta dôležitú pasáž. Reflexia sa niekedyoznačuje ako nedirektívna interpretačná technika.

Metódy sociálnej práce:

Exploratívne metódy – zahŕňajú dotazníky, posudzovacieškály, ankety a pod. Do tejto kategórie by sme mohli zaradiť aj samostatnepísané neformálne životopisy klientov, prácu s denníkom, alebo prezentácieklientov, ich elaboráty, či prednášky z ich záujmového okruhu. Praktickýmprínosom je nedirektívny spôsob rozvoja kognitívnej sféry poznania asebapoznania.

Prednáškové metódy – vysvetľovanie, rozbor, opis,predstavenie koncepcie, prípadne populárno-náučné texty a práca s nimi. Mali bymať krátky časový rozsah a nemali by byť zamerané na poučovanie alebohodnotenie. Prinášajú informácie, poznatky, faktografické údaje a podnecujú kaktivite, analytickému a kritickému mysleniu.

Hranie rolí - je podobná metóda ako modelovanie. Rozdiel jev tom, že pri hraní rolí sú vyberané situácie zo života alebo hypotetickésituácie, ktoré sa môžu stať v blízkej budúcnosti. Pri hraní rolí dieťanajčastejšie hrá samé seba v interakcii s reálnym partnerom alebopartnera prehrá niekto zo skupiny. Užitočnou býva aj výmena rolí.

Intervenčné – intervencia, ako zásah do diania skupiny, rodiny,páru znamená vstupovať do procesu vtedy, keď sa objavia reálne rušivé vplyvy(napríklad metódy alternatívneho riešenia sporov v prípade keď eskalujekonflikt, klienti nespolupracujú, správajú sa agresívne a pod.). Majú potenciálúčinne zvládať problémy v pomáhajúcom procese.

Evaluačné – zabezpečujú vyhodnocovanie efektivity procesu pred,počas a po ukončení, resp. s odstupom času. Poskytujú spätnú väzbu a informácieo efektivite procesu.

Psychogenetický rozhovor umožňujeklientovi rozprávať o jeho živote, uvoľniť napätie, hodnotiť určité situácie počase. Základom tejto formy práce s klientom je pomôcť mu vytvoriť sirealistický pohľad na sociálnu situáciu a motivovať ho k zmene nesprávnychpostojov v živote. Klient musí cítiť, že sociálnemu pracovníkovi môžedôverovať.

Situačná analýza - sústredenie na rodinnú a osobnú analýzuklienta, základné informácie o klientovi (meno, adresa, informácieo životnej situácii), analýza užšieho prostredia, základné informácie ovšetkých členoch rodiny, súčasťou je analýza bytových podmienok a pod.,hľadanie vzájomných súvislostí a analýza zistených skutočností. Sociálnypracovník vyberá tie najdôležitejšie fakty, ktoré by mohli mať rozhodujúci vplyvna situáciu, resp. sociálnu kolíziu.

Metóda pozorovania: pozorovanie je uvedomelý základný procespoznávania, prvok experimentálneho usudzovania. Na základe zaznamenaných javovsa vysloví hypotéza alebo zákon. Pozorovanie je neodmysliteľnou súčasťou poznávaniaa usudzovania. Odborný personál využíva priame a nepriamepozorovanie.

Anamnestický rozhovor – slúži na získanie potrebných informáciío klientovi a jeho problémoch. Uskutočňuje sa v prvej fázekontaktu s klientom, ešte pred širším rozhovorom o vlastnom problémeklienta. Aby sme predišli úskaliam predčasného anamnestického rozhovoru,necháme klienta voľne rozprávať o svojich problémoch a vyberiemerelevantné anamnestické údaje. Spracujeme osobnú, rodinnú anamnézu.

Rodinná mapa – slúži na rýchle a praktické zaznamenaniedôležitých údajov rodinnej konštelácie. V rodinnej mape má každé pohlavie svojuznačku. Muži sa môžu označiť štvorčekom, ženy krúžkom. Do vnútra štvorčeka čikrúžku sa píše vek označeného a vyznačia sa vzťahy medzi jednotlivýmičlenmi rodiny.

Riadený rozhovor - je to metóda skúmania, spôsob ako možnocieľavedomým a usmerňovaným rozhovorom poznať pravdu o určitomprobléme. Pre vytvorenie si verného obrazu konkrétneho problému je dôležitériadeným rozhovorom zistiť čo najviac informácií o klientovi a jehovlastnostiach, schopnostiach, postojoch a problémoch. Táto metóda savyužíva nielen na diagnostiku problémov, ale aj na samotné vyriešenie problému,prípadne konfliktov a nezhôd medzi deťmi.

Poradenské interview – z hľadiska poradcu je poradenskéinterview proces aktívneho a pozorného počúvania, podpory, pochopeniaa inšpirovania. Inšpirujúca funkcia interview spočíva v povzbudzovaníklienta, vo vytváraní atmosféry otvorenosti a dôvery. Poradca nechávadostatočný priestor a čas pre postupné vyjadrenia klientovho vnímaniaa prežívania, komentuje klientovo rozprávanie, jeho emocionálny stav,vedie klienta k zamysleniu sa nad kauzalitou jeho problémov.

Diagnostika v sociálnej práci - diagnóza sociálneho problému, jej výsledkomje získanie čo najobjektívnejších poznatkov o klientovi, uskutočňujesa podľa diagnostických metód v sociálnej práci, ktoré sú zamerané nazisťovanie, hľadanie príčin, ktoré spôsobili alebo viedli, podmieňovali vzniksociálneho problému. Pri práci s klientom využijeme aj činnostnúdiagnostiku, ktorá využíva reálne alebo modelové situácie a diagnostikupomocou vecí, v ktorej sa využijú veci, ktorými sa klient obklopuje doma,čo má rád, aké má záujmy a hobby.

Prognóza – v sociálnej práci používame v začiatkoch prognózu akopomocnú metódu bez aktivity a zásahov ( priebeh stavu), s využitímpráce sociálneho pracovníka v spolupráci s klientom.

Klarifikácia- proces objasňovania rôznych aspektovproblému. Klienta vedieme k tomu, aby sám prišiel na podstatu problému,aby sám hľadal súvislosti, odlíšil podstatné od nepodstatného. Podporujeme ho,sumarizujeme klientovu prácu, motivujeme pre hľadanie ďalších alternatív.

Sociálny plán riešenia problému – spracovanie návrhu riešenia problémovejsituácie s klientom, konkrétny plán pomoci klientovi, ktorý vychádzaz problémovej situácie, z nedostatku síl klienta prekonať alebo saprispôsobiť zmeneným podmienkam a napokon z pozitívnych vlastnostíklienta, ktoré možno aktivizovať v prospech realizácie a adaptácie nazmenené sociálne podmienky. Sociálny pracovník stanovuje postupy plánua jednotlivé kroky, ktoré spolu s klientom modifikuje. Plán musí byťjasný a pochopiteľný.

Konzultačné činnosti – poskytuje ju odborník, ktorý participuje naprobléme klienta

Metóda výchovného a sociálnehoporadenstva –výchovné a sociálne poradenstvo má špecifiká, ktoré vyplývajúz momentálnej situácie a vyžadujú si sociálne pedagogický zásah.

Metóda kooperácie - kooperatívne správanie je často založené nanájdení priaznivého kompromisu, na porozumení druhej osobe a na ohľade vočinej. Kooperatívne správanie tohto druhu si vyžaduje: obojstrannú dôveru, možnoju využiť pri práci so skupinou.

Terapeutický rozhovor – základný prostriedok sociálnej terapie,poskytuje objektívne informácie o sociálnej situácii, o sociálnomprobléme a následkoch neprimeraného správania, poskytuje priestor preaktívnu účasť klienta, klient vyjadruje svoje pocity, názory, myšlienky.

Tréning - charakteristická metóda pre behaviorálne prístupy, hlavnými zložkamisú učenie, opakovanie a nácvik optimálnej komunikácie, zvládaniakonfliktov, asertivity

Sociálno-psychologický výcvik – sociálno-psychologickéa sociálno-tréningové metódy budú zamerané na postupné rozvíjaniea nácvik jednotlivých súčastí celkovej sociálnej kompetencie. Program budetvoriť základná časť – zoznamovanie v skupine, vzájomné spoznávaniečlenov, interpersonálna percepcia, emočné uvoľnenie a sebavyjadrenie,medziľudská komunikácia, sprostredkovanie spätných väzieb, výcvik a rozborkooperatívnych foriem správania, rozhodovacie procesy. Techniky sú rozdelené narozohrievacie a uvoľňujúce, ďalšie pre skupinovú prácu. Skupina budefungovať v atmosfére bezpečia, dôvery, tolerancie a akceptácie.

 

 

Opis plánovaniaa poskytovania odbornej pomoci, ak centrum poskytuje starostlivosťtehotnej žene a tejto žene po pôrode aj jej dieťaťu:

Centrum neposkytuje starostlivosť tehotnej žene,žene po pôrode a jej dieťaťu.

 

Opis plánovaniaa vyhodnocovania výchovnej činnosti v centre, pobytová forma:

Výchovnáčinnosť predstavuje pre vychovávateľa jednotlivé úlohy:

 • realizuje pedagogickú diagnostiku,
 • vypracuje výchovný plán – najmenej raz za 2 mesiace za účasti detí a spoločne ho aj vyhodnocujú vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť, je súčasťou osobného spisu dieťaťa,
 • koordinuje chod skupiny maloletých detí,
 • plní povinnosti vyplývajúce z pozície sprevádzajúceho vychovávateľa,
 • súčasťou práce s dieťaťom je aj Mesačný plán aktivít s maloletým dieťaťom spracuje ho každý vychovávateľ, ktorý sa podieľa na výchovnej práci s dieťaťom a odovzdáva ho sociálnemu pracovníkovi.

Súčasťou programu súaktivity:

Mesačné:

-       mesačná úloha pre skupinu (zadávajú členovia odborného a výchovnéhotímu s cieľom podporiť a posilniť kooperáciu a vzťahyv skupine),

-       mesačná úloha pre jednotlivca (zadáva sprevádzajúci vychovávateľv spolupráci s psychológom a sociálnym pracovníkom skupinys prihliadnutím na ciele uvedené v IPROD, s hlavným cieľombudovať osobnosť jednotlivca s dôrazom na jej pozitívne stránky),

-       v priebehumesiaca usilujeme realizovať minimálne jedenkrát špeciálne aktivity napr.brigády, súťaže a podobne,

-       k mesačnýmaktivitám patrí aj proces práce s rodinou (sociálne šetrenia, stretnutiarodinného kruhu, stretnutia s rodinou).

-       stretnutie – komunita všetkých členov odborného a výchovnéhopersonálu a všetkých detí v skupine spojená s mesačnýmvyhodnotením bodového systému v skupine,

Týždenné:

-       týždenná úloha pre skupinu (zadávajú vychovávatelia s cieľompodporiť a posilniť kooperáciu a vzťahy v skupine, mákrátkodobejší charakter, nižší stupeň náročnosti ako mesačná úloha, môžeprispievať k celkovému splneniu mesačnej úlohy),

-       týždenná úloha pre jednotlivca (zadávajú vychovávatelias prihliadnutím na ciele v IPROD),

-       športovo – pohybová aktivita (zameraná na podporu zdravého životnéhoštýlu a efektívneho trávenia voľného času, s cieľom posilniť vzťahy,kooperáciu v skupine, odbúrať nahromadené napätie z pracovnéhotýždňa),

-       kultúrna aktivita (má integračno-inkluzívny charakter, učí kultúrnemuvyžitiu, navodzuje pokojnú odpočinkovú atmosféru).

-       spolupráca sosociálnym pracovníkom, terapeutické a poradenské aktivity psychológaa aktivity so špeciálnym pedagógom.

Dôležitou súčasťou je tiežpodpora výchovno–vzdelávacieho pôsobenia školy, ale aj uspokojovanie potriebv oblasti voľno-časových aktivít (rekreácia, regenerácia a zábava) a účasť v záujmovýchkrúžkoch. Prihlásenie dieťaťa do záujmového krúžku centrum zohľadňuje podľapožiadaviek dieťaťa a možností, aké škola, iný subjekt ponúka.

Základným cieľom je, aby dieťa získalo komplexnékompetencie, ktoré by mu umožnili čo najlepšie zaradenie sa alebo návrat dospoločnosti, v záujme zdravého rozvoja jeho osobnosti a riadnehovzdelávania.

Hlavné ciele sú zamerané na:

 1. rozvoj osobnosti
 2. samostatné rozhodovanie
 3. spoluprácu a zodpovednosť
 4. reorganizáciu hodnotového systému
 5. záujmovú a kultúrnu činnosť
 6. vzdelávanie a prípravu na povolanie

Cieľovézameranie jednotlivých oblastí výchovy a prevýchovy sú rozpracované vovýchovných štandardoch. Výchovné štandardy majú dve zložky – obsahové štandardya výkonové štandardy.

Obsahovéa výkonové štandardy

Aktivačno-motivačnévlastnosti

Záujmy, potreby, ašpirácie,životné ciele

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy

Rozvoj záujmov

Mať veku primerane rozvinutú záujmovú štruktúru. Aktívne sa zapájať najmenej do jednej záujmovej činnosti so spoločensky prijateľným obsahom, spoločensky prijateľným spôsobom.

Utváranie životných cieľov, ašpirácie

Mať veku primerané, spoločensky prijateľné predstavy, ciele v osobnom živote, vo vzťahu k učeniu, k povolaniu.

Aktualizácia poznávacích, sociálnych a výkonových potrieb vo vzťahu k učeniu, školskej práci a  voľnému času

Zapájať sa do mimo-vyučovacích činností, aktivít voľného času, spolupracovať podľa požiadaviek, byť užitočným členom skupiny.

 

Vzťahovo-postojové a charakterovévlastnosti

Obsahové štandardy

Výkonové štandardy

Úprava spoločných priestorov, úprava zovňajšku

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, kultivácia vlastnej osoby.

Základy sebaobsluhy

Ovládať základné hygienické návyky.

Základy stolovania

Osvojiť si základy správanej životosprávy, stolovanie.

Starostlivosť o odev

Vedieť sa obliecť podľa počasia, zvládnuť jednoduchú údržbu odevov.

Starostlivosť o pridelené priestory

Pravidelné upratovanie pridelených priestorov, estetika prostredia.

Ovládať jednoduché manuálne zručnosti súvisiace s prácami v kuchyni a v domácnosti.

Základy prác v kuchyni (práce v kuchyni, domácnosti)

Ovládať jednoduché manuálne zručnosti súvisiace s prácami v kuchyni a v domácnosti.

Kultúra vyjadrovania sa, vulgarizmy, slang

Rozlišovať kultúrne a vulgárne správanie.

Pozdrav, predstavenie sa, podanie ruky, oslovenie, požiadanie, oslovenie

Aplikovať základné zásady spoločenskej etikety.

 

Opis obsahu prípravy navykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti:

Centrum neposkytuje prípravu na vykonávanieprofesionálnej náhradnej starostlivosti.

 

Uvedenie rozsahu hodínpočas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú jednotlivéopatrenia, ak centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnouformou:

Ambulantnáforma:

PONDELOK              9:00– 17:00

UTOROK                   9:00– 17:00

STREDA                    9:00– 17:00

ŠTVRTOK                 9:00– 17:00

PIATOK                     9:00– 17:00

SOBOTA po dohovore s klientom

Terénnaforma:       

PONDELOK              9:00– 19:00

UTOROK                   9:00– 19:00

STREDA                    9:00– 19:00

ŠTVRTOK                 9:00– 19:00

PIATOK                     9:00– 19:00

SOBOTA po dohovore s klientom

Nazáklade dohody s klientom, sa centrum prispôsobuje jeho potrebámv čase pre neho prípustnom.

Uvedenie rozsahu počtunormohodín a osobohodín:

Programy centra:

·     Ambulantné výchovné opatrenia(príloha 1)

·     Opatrenia pre dieťaa rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách (príloha 2)

·     Podpora a poradenstvonáhradným rodičom (príloha 3)

·     Prispôsobenie sa novejsituácií v prostredí (príloha 4)

·     Rodičovské zručnosti (príloha5)

·     Úprava rodinnýcha sociálnych pomerov dieťaťa (príloha 6)

 

Opis tvorbya vyhodnocovania IPROD, plán činnosti s rodinou:

Pobytová forma:

Centrum pre deti a rodinyvypracúva individuálny plán rozvojaosobnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je najmä plán výchovnej práce s dieťaťom, plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vypracovaný vspolupráci s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyalebo v spolupráci s akreditovaným subjektom. Individuálny plán rozvojaosobnosti dieťaťa a plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa musia byť v súlade amusia na seba nadväzovať. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa jestratégiou riešenia problémovej situácie dieťaťa, ktoré bolo vyňatéz pôvodného prostredia, cieľom je rozvoj psychického, fyzickéhoa sociálneho vývinu dieťaťa. Plán sociálnej práce s dieťaťoma jeho rodinou je stratégiou riešenia problémovej situácie rodiny, zktorej bolo dieťa dočasne vyňaté. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťazostavuje sociálny pracovník. Centrum pre deti a rodiny využije ako základnúmetódu práce s rodinou a dieťaťom prípadovú konferenciu. Po zrealizovaníprípadovej konferencie zodpovedá sociálny pracovník za zostavenie IPRODua Plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. IPRODa Plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou sa vypracuje do2 týždňov od prijatia dieťaťa a za jeho vypracovanie a vyhodnoteniezodpovedá sociálny pracovník centra, najmenej raz za 2 mesiace, je vypracovanýza účasti dieťaťa. Plán výchovnej práce s dieťaťom vypracujea vyhodnocuje vychovávateľ do 2 týždňov od prijatia dieťaťaa vyhodnocuje ho najmenej raz za 2 mesiace, dieťa participuje na jehotvorbe.

Centrum pri každom odchodedieťaťa do prostredia rodiny v spolupráci s rodinou spracuje Plán činnosti pre rodinu. Plán činnostipre rodinu vypracuje sprevádzajúci vychovávateľ dieťaťa, zabezpečuje aj jehovyhodnotenie. Rodič sa týmto spôsobom zaujíma o potreby svojho dieťaťa a učí savedome hodnotiť svoje rodičovské zručnosti a schopnosti. Plán činnosti jeprejavom zodpovednosti rodiča za výchovu, zdravie a bezpečnosť dieťaťa počasjeho pobytu doma. Plán činnosti dostane rodič vždy, keď bude mať dieťa zverenédo svojej starostlivosti (počas víkendov, prázdnin, sviatkov).

 

Plán činnosti má 3 časti:

1. časť A/ spracúva vychovávateľ, ktorýzodpovedá za dieťa. Vo vybraných oblastiach plánuje rodičovi úlohy, ktoré súpotrebné pre rozvoj dieťaťa. Úlohy sú jednoduché a zrozumiteľné, aby ich rodičdokázal zvládnuť. Rodič ich plnenie vyznačuje písomne.

2. Časť B/ spracúva rodič spoločne so svojímdieťaťom ( za prítomnosti vychovávateľa) čím sa rodič učí vnímať dieťa, jehopotreby a záujmy. O programe, ktorý si spoločne s deťmi naplánovali, spracujepísomnú správu priamo do Plánu činnosti.

3. Časť C/ vychovávateľ zaznamenáva účinokpobytu dieťaťa v domácom prostredí, správanie dieťaťa po návrate, ako ajrozhovor s rodičom o plnení úloh v pláne. Plán činnosti rodič odovzdávavychovávateľovi po návrate dieťaťa do centra. Tento sa stáva súčasťouVyhodnotenia Plánu výchovnej práce za aktuálny mesiac.

Plánpsychologickej starostlivosti vypracuje psychológ centranajneskôr do 2 týždňov od prijatia dieťaťa a vyhodnocuje ho najmenej razza 2 mesiace. Zodpovedá za jeho vypracovanie a vyhodnotenie psychológ.

Plánšpeciálnopedagogickej činnosti vypracuje špeciálny pedagógcentra najneskôr do 2 týždňov od prijatia dieťaťa a vyhodnocuje honajmenej raz za 2 mesiace. Plán zostavuje a vyhodnocuje za účasti dieťaťa.

 

Ambulantná a terénnaforma:

Pri ambulantných a terénnych formáchvykonávania opatrení Centrum preberá plán z UPSVaR. Plán vykonávaniaopatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou sa realizuje podľa Vyhláškyč. 103/2018 Z. z. § 30 ods. 15. 

Záverečnéhodnotenie obsahuje posúdenie spolupráce s klientom, zmeny, ktoré nastali,posúdenie dosiahnutých cieľov a ďalšie odporúčania pre klienta.

 

Podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnučinnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznaniaa viery:

Pobytová forma:

Klienti centra sa zapájajú dorôznych školských aktivít (športové, voľno-časové), centrum má utvorenépodmienky na športové aktivity v blízkosti centra, keďže mák dispozícii voľne prístupné ihriská pre verejnosť. Centrum má objektyv krajských mestách, ktoré vytvárajú pre klientov možnosti účasti narôznych kultúrnych podujatiach (divadlá, kiná). V letných mesiacoch saklienti zúčastňujú letných táborov, ktoré pre deti centrum samo organizuje,deti navštevujú miestne kúpaliska.

V priebehu roka majú klienti zabezpečenúarteterapiu, ktorej výsledkom je divadelné predstavenie, ktoré deti prezentujúna regionálnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti. Počas víkendov,sviatkov a prázdnin zabezpečuje centrum deťom celodenné rôzne výlety dookolia spojené s turistikou (Vysoké Tatry, Slovenský raj, Bojnice, hradya zámky). Centrum vo svojej réžii zabezpečuje oslavy narodenín, sviatkov,karnevaly, grilovanie a podobne.

Náboženské vyznaniea viera a účasť na predmete náboženstve v škole, súu klientov akceptované na základe požiadaviek zákonného zástupcua samotného dieťaťa.

Centrum vytvára podmienky tak,aby dieťaťu umožnilo rozvoj jeho vedomostí, zručností a návykov s prihliadanímna záujmy a individuálne špecifiká každého dieťaťa.

 

Opis zabezpečovania zdravotnej starostlivosti deťom,pobytová forma:

Každé maloleté dieťa, ktoré je prijaté do centra, mázabezpečenú zdravotnú starostlivosť u pediatra, s ktorým má centrumzmluvný vzťah. Každému dieťaťu je zabezpečená vstupná zdravotná prehliadkau pediatra, zubára a v prípade potreby aj u inýchodborníkov z oblasti zdravotníctva na odporúčanie pediatra. Centrum máuzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre klientovu pediatričky, pedopsychiatričky, zubára v meste Prešova Košice.

Po príchode do centra pediater požiada o lekárskusprávu predchádzajúceho pediatra dieťaťa a zabezpečuje mu dôkladnúzdravotnú starostlivosť. V prípade odporúčania pediatra centrum realizuje ďalšienávštevy u odborníkov napr. pedopsychiater. Vzhľadom na skutočnosť, žecentrum sa nachádza v krajskom meste, spôsob zabezpečovania dôkladnejzdravotnej starostlivosti je možné zabezpečiť nepretržite podľa potriebdieťaťa. Súčasťou spisovej dokumentácie dieťaťa je aj informovaný súhlas rodičao poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lieky sú klientom podávané podľaodporúčaní lekára, za ich podávanie zodpovedá službukonajúci vychovávateľ,ktorý o tom vedie záznamy v zdravotnom zázname dieťaťa. Vychovávateľv zdravotnom zázname dieťaťa vedie tiež evidenciu jeho fyziologickéhovzhľadu (výška, váha, ťažkosti, posledná menštruácia...). Nepoužité lieky savracajú do lekárne.

 

Opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy napovolenie, pobytová forma:

Plnenie školskej dochádzky centrum zabezpečujeprostredníctvom školských zariadení v sídle centra. Školská  dochádzka je monitorovaná, štúdiua získavaniu vedomostí je daný dostatočný priestor, nakoľko práve väčšinadetí umiestnených v centre nebola k tomu doposiaľ  vedená. Vzhľadom na skutočnosť, že centrásídlia v krajských mestách, nie je problém pre dieťa zabezpečiťvzdelávanie podľa individuálnych potrieb, nie sme limitovaní žiadnymiobmedzeniami.

 

Opis práv dieťaťa:

Pobytová forma:

 • právo dieťaťa na kontakt s rodinou, blízkymi osobami – centrum považuje za nevyhnutný a má nezastupiteľné miesto pre zdravý vývin maloletého dieťaťa. Centrum s rodinou nadviaže kontakt už pred samotným príchodom dieťaťa do centra. Ak pre rôzne dôvody nie je možné toto stretnutie realizovať, centrum nadviaže kontakt s rodinou najneskôr do jedného mesiaca odo dňa príchodu dieťaťa do centra. Rodina a blízky príbuzní sú informovaní o možnostiach udržiavať s dieťaťom osobný a iný kontakt (mobil, sociálne siete...). Dieťa môže v centre udržiavať kontakt s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým má blízky vzťah kedykoľvek podľa svojich potrieb a to písomne, telefonicky alebo osobne.
 • právo dieťaťa na bezpečný kontakt - v prípade, že rodičia negatívne vplývajú na vývin dieťaťa (počas návštev sú rodičia pod vplyvom alkoholu alebo iných látok), prebehne interakcia s dieťaťom iba za prítomnosti zamestnanca centra. Rodič alebo iná blízka osoba bude o týchto dôvodoch informovaná. Stretnutia detí s rodinou prebiehajú na základe prechádzajúcej dohody o čase príchodu a dĺžke trvania kontaktu a mieste kontaktu. Centrum sleduje vplyv rodiny alebo inej osoby na maloleté dieťa a prehodnocuje ďalšie stretávanie. V prípade zaznamenania nevhodného vplyvu oboznámi dieťa s prípadnými obmedzeniami o styku.
 • právo dieťaťa na stravnú jednotku počas pobytu - na základe žiadosti rodiča alebo inej blízkej osoby, ktorá má preukázateľne pozitívny vplyv na dieťa, vhodné podmienky v domácom prostredí, centrum uvoľní dieťa aj na hosťovský pobyt na vopred dohodnuté obdobie. Sociálny pracovník zabezpečí administratívu ohľadom uvoľnenia dieťaťa, stravnú jednotku pre rodinu a vychovávateľ vypracuje plán činnosti pre rodinu dieťaťa. V prípade, že rodinné prostredie je vhodné pre pobyt dieťaťa mimo centra, sociálny pracovník centra oznámi túto skutočnosť najmenej 3 dni pred odchodom dieťaťa oddeleniu SPODaSK, ktoré vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa.
 • právo dieťaťa na iný ako osobný kontakt - v prípade, že nie je možný z rôznych dôvodov osobný kontakt dieťaťa s rodičmi, inými blízkymi osobami, centrum sprostredkuje telefonický, písomný kontakt dieťaťa s blízkymi. Každý kontakt dieťaťa s rodinou, blízkymi osobami centrum vyhodnocuje a sleduje jeho účinky na vývin dieťaťa, o čom sa vedie evidencia v záznamoch dieťaťa. Dieťa s rodičmi môže udržiavať telefonický kontakt do 21 hodiny večer, kedy v záujme odpočinku a oddychu sa v centre odovzdávajú mobilné telefónny vychovávateľovi. V prípade, že dieťa nedisponuje mobilom, centrum umožňuje na svoje náklady kontakt s rodinou každú nedeľu alebo podľa potreby, písomný kontakt dieťaťa s blízkymi nie je obmedzený.
 • právo dieťaťa na prístup k informáciám - v centre má dieťa zabezpečený prístup k internetu, čas a spôsob trávený na internete sleduje vychovávateľ v záujme obmedzenia negatívneho vplyvu na dieťa.
 • právo dieťaťa na písomný kontakt, prístup na internet a používania telefónu – dieťa má právo udržiavať kontakt s osobami podľa jeho požiadaviek, všetky písomnosti adresované dieťaťu sú mu aj odovzdávané, ihneď po doručení zásielky doručovateľom. Dieťa má právo v centre na prístup na internet a používanie telefónu podľa jeho potrieb. Internet môže využívať aj na verejne dostupných miestach a v školách.
 • právo dieťaťa na kontakt s inými inštitúciami, orgánmi - dieťa má v centre možnosť obrátiť sa na orgán SPODaSK, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, súd alebo prokuratúru poštou, písomne, prostredníctvom internetu (prostredníctvom školy kde ma prístup na internet a verejne dostupných miest s prístupom na internet), schránkou pre anonymné podania, od ktorej má kľúč prokurátor a je umiestnená v centre. Dieťa sa môže aj bez vedomia centra obrátiť na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru poštou, písomne, internetu (prostredníctvom školy a verejne dostupných miest s prístupom na internet).
 • Právo dieťaťa na udelenie benefitov – za mimoriadne úspechy je možné udelenie benefitov pre dieťa, ktoré uloží vychovávateľ. Mimoriadne úspechy sú: ocenenia, reprezentatívne výsledky v centre, škole, v rôznych športových a záujmových krúžkoch. Za mimoriadne úspechy centrum považuje aj zlepšenie správania dieťaťa (napr. prospechu v škole, správania v centre a podobne). Benefitmi, ktoré dieťa môže získať, je dlhšia večierka, dlhšia vychádzky. O benefitoch vedie vychovávateľ záznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie dieťaťa.

Opis povinností dieťaťa v centre:

Pobytová forma:

Povinnosti dieťaťa v centre:

-       plniť si úlohyz rozpisu služieb, ktoré vypracuje dieťa s vychovávateľom. Rozpisslužieb obsahuje rozdelenie domácich prác pre dieťa v centre (udržiavaniečistoty a poriadku v osobných veciach dieťaťa, jeho izbe a tiežv spoločných priestoroch) primerane jeho veku a rozumovej vyspelosti,ktoré spoločne vypracuje dieťa s vychovávateľom. Dieťa zodpovedá primeraneveku, rozumovej vyspelosti za čistotu, poriadok svojich osobných vecía izby, ktorú obýva.

-       zodpovedá zaprevzaté veci, majetok primerane jeho veku a rozumovej vyspelosti,

-       plní si školsképovinnosti (školská dochádzka, úlohy, príprava na vyučovanie),

-       rešpektuje pravidláv centre (večierka, spoločné výlety, vychádzky v dohodnutom čase),

-       s úctoua rešpektom sa správa k ostatným klientom centra a tiež personálucentra,

-       zúčastňuje saindividuálnych a skupinových komunít,

-       povinnosť vrátiť savčas z vychádzky.

Povinnosti rodiča/blízkej osoby:

-       povinnosťbezpečného styku s dieťaťom - na stretnutia s dieťaťom, pracovníkmiprichádza rodič/blízka osoba triezvy/a, bez vplyvu alkoholu a iných látok,správa sa v súlade so slušnými normami spoločnosti a dobrými mravmi,počas stretnutia pozitívne vplýva na maloleté dieťa, nie je agresívny aniútočný,

-       povinnosťrodiča/blízkej osoby ohlásiť návštevu najmenej hodinu pred návštevou - jevhodné, aby rodič/blízka osoba ohlásil svoju návštevu vopred tak, abystretnutie dieťaťa s rodičmi/blízkymi osobami neobmedzovalo činnosťa aktivity iných klientov. V prípade, že rodičom/blízkym osobámsituácia neumožňuje vopred sa ohlásiť na stretnutie (nedostatočná rozumovávyspelosť, nedostatok financií na kontakt vopred), centrum zabezpečí stretnutiedieťaťa s rodinou/rodičom/blízkymi osobami.

-       povinnosťrodiča/blízkej osoby participovať na zdravom vývine dieťaťa - ak mu to situáciaumožňuje, dochádza do centra a podieľa sa na príprave dieťaťa navyučovanie, na jeho efektívnom trávení voľného času, návštevách lekára,pozitívne vplýva na osobnosť dieťaťa.

-       povinnosťrodiča/blízkej osoby dodržať termín návratu dieťaťa z hosťovského pobytu.Rodič/blízka osoba dbá na to, aby sa dieťa vrátilo v dohodnutý čas docentra. V prípade, že rodič/blízka osoba oznámi objektívne skutočnosti,ktoré im bránia v návrate v dohodnutý čas, centrum akceptuje zmenupríchodu dieťaťa o čom vyhotoví písomný záznam sociálny pracovník.

 

Opis práv dieťaťa alebo plnoletejfyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre:

Terénna a ambulantná forma:

Práva:

-       právosťažovať sa riaditeľovi centra na prípadnú nespokojnosť s pracovníkomcentra, jeho postupmi práce, programom a podobne,

-       právopožiadať o zmenu pracovníka – pokiaľ to nebude možné z kapacitnýchdôvodov, centrum poskytne kontakt na iné centrum, ktoré má obdobný program,

-       nadôstojné zaobchádzanie a rešpektovanie jeho osobnosti, nikto nesmie byťdiskriminovaný ani zvýhodňovaný pre svoj pôvod, rasu, náboženstvo, politickénázory, pohlavie, zdravotný stav alebo spoločenské postavenie,

-       navyjadrenie názoru a  rešpektovanie zo strany pracovníkov centra,

-       naochranu súkromia a osobných údajov – pracovníci centra poskytujúinformácie v súlade s platnou legislatívou,

-       právokedykoľvek odstúpiť od spolupráce s centrom,

-       právosa rozhodovať o tom, či sa bude klient riadiť poskytovaným poradenstvom,

-       byťoboznámený s cieľom spolupráce, programom centra,

-       naodborný a profesionálny prístup pracovníkov centra,

-       naodborné poradenstvo,

-       podieľaťsa na naplňovaní cieľov spolupráce,

-       právona súkromie – vstupujeme do súkromia klienta a preto rešpektujeme jehoželanie o tom, kde sa môžeme pohybovať a stretávať sa,

-       právonezúčastniť sa aktivity – v prípade, že klient je účastný na skupinovejaktivite, má právo odmietnuť zapojenie sa do aktivity,

-       právona bezpečie – pracovníci centra sa ku klientom správajú ohľaduplne, aby saklient cítil dôstojne.

 

Povinnosti klienta:

-       povinnosťklienta rešpektovať súkromie – pracovníci centra majú právo na ochranu svojhosúkromia, a preto nebudú poskytovať klientom svoje súkromné kontaktnémobilné údaje. Mimo pracovnej doby majú právo pracovníci centra na ochranusvojho súkromia, klient to rešpektuje, netelefonuje im a nevyžadujenávštevy mimo pracovnú dobu.

-       povinnosťklienta rešpektovať bezpečie – klient sa správa ku pracovníkom centras úctou a rešpektom a vytvára pre pracovníka bezpečnéprostredie.

-       dodržiavaťpravidlá stretávania sa s pracovníkmi centra, aktívne sa zúčastňovaťprogramu (dochádzať včas na program, zapájať sa, plniť si úlohy súvisiaces programom, rešpektovať ostatných, pracovať na svojich cieľoch),

-       dodržiavaťdohodnuté pravidlá programu,

-       v centreje zakázané manipulovať s návykovými látkami,

-       v prípadezáujmu o zrušenie spolupráce oznámiť centru túto skutočnosť (sms, email,telefón, osobne),

-       pokiaľklient sa neospravedlní z neúčasti musí si termín nahradiť, trineospravedlnené neúčasti a neprítomnosť klienta znamenajú právo centraukončiť spoluprácu, 

-       nedopúšťaťsa trestnej činnosti ani k nej nepodnecovať,

-       nedopúšťaťsa ničenia alebo krádeže majetku ostatných klientov, pracovníkov centraa centra,

-       nesprávaťsa násilne v centre, zdržať sa ako fyzickej tak psychickej a slovnejagresie,

-       zachovávaťmlčanlivosť – pri skupinových aktivitách klient dodržiava mlčanlivosťo skutočnostiach, o ktorých sa pri nich dozvedel.

 

Taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré je možnéuložiť za nedodržanie povinností:

Výchova a starostlivosť o dieťa v centre jezabezpečovaná tak, aby sme motivovali dieťa k plneniu povinnostía zamedzili uloženiu obmedzení v prípade ich nedodržania. Dieťapredovšetkým motivujeme hodnotiacim systémom, ktorý umožňuje za plneniepovinností získanie výhod (dlhšie vychádzky, dlhšia večierka a podobne).Udeľovanie výhod a obmedzení spadá do kompetencie vychovávateľa, ktorýtieto skutočnosoti zaznamená v dennom zázname, ktorý je súčasťou spisovejdokumentácie dieťaťa. V prípade vážneho porušenia povinnnosti participujena obmedzeniach riaditeľ, sociálny, pracovník, psychológ aj vychovávateľ,o čom vypracuje sociálny pracovník záznam, ktorý je súčasťou spisovejdokumentácie dieťaťa.

V prípade, že u dieťaťa dôjde k porušeniupovinností, centrum príjme opatrenia:

·     neskorýpríchod z vychádzky – skrátenie ďalšej vychádzky o čas meškania, popríchode dieťaťa vychovávateľ a personál apeluje na jeho zdravý vývina vedie sa o tom písomný záznam,

·     návratpod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky – zakáz vychádzky na 1 mesiaca sledovanie výchovného filmu, ktorý vyberie vychovávateľ a má maťvýchovný efekt alebo návšteva organizácie venujúcej sa závislostiam. Počaszákazu vychádzok je alternatívny program pre dieťa zabezpečený pracovníkmicentra (spoločné športové aktivity, kultúrne aktivity: knižnica, kino,divadlo...).

·     útekz centra, úmyselné nevrátenie sa včas počas hosťovského pobytu,  úmyselné porušenie dohodnutého času návratu –zákaz vychádzky na 1 mesiac a pohovor s dieťaťom, ktorý vedie vychovávateľa personál za účelom poukázania na dôsledky jeho správania na jeho zdravývývin. Počas zákazu vychádzok je alternatívny program pre dieťa zabezpečenýpracovníkmi centra (spoločné športové aktivity, kultúrne aktivity: knižnica,kino, divadlo...).

·     nesplnenieslužieb podľa rozpisu – vykonanie 1 služby nad rámec stanoveného rozpisu, ktorédohodlo dieťa s vychovávateľom,

·     neplnenieškolských povinností – školské úlohy nad rámec vyučovania v danej témea danom vyučovacom predmete, najviac 3 úlohy navyše pre dieťa,

·     úmyselnépoškodzovanie majetku a zverených vecí – účasť na činnostiach v centre(najviac 3 hodiny, práca v záhrade centra napr. čistenie záhonu, altánku,alebo prezliekanie posteľného prádla a podobne), dieťa pocíti prirodzenýdôsledok svojho konania, formu činnosti, ktoré dieťa bude realizovať určujevychovávateľ a vedie o tom záznam,

·     páchanietrestnej činnosti, činnosti inak trestnej, priestupkov – zakáz vychádzok 1mesiac, sledovanie výchovného filmu alebo začlenenie do aktivít v centrepodľa dohody medzi vychovávateľom a dieťaťom (napr. činnosťv záhrade, altánku...). Počas zákazu vychádzok je alternatívny program predieťa zabezpečený pracovníkmi centra (spoločné športové aktivity, kultúrneaktivity: knižnica, kino, divadlo...).

·     porušovaniepravidiel zariadenia (fajčenie) – v daný deň obmedzenie používaniamultimédií,

·     vulgarizmyvoči klientom a pracovníkom centra – týždeň večierka skôr o hodinualebo účasť na výchovnom filme, ktorý vyberie vychovávateľ v jehoprítomnosti, alebo čítanie kníh, ktoré majú vhodne formovať jeho osobnosť, ichvýber je na vychovávateľovi,

·     agresívneútoky na iných klientov a pracovníkov – týždeň večierka skôro hodinu, alebo návšteva rôznych organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom (domovysociálnych služieb, útulky...), obmedzenie rozhodovania sa na spoločnomprograme v zariadení v daný deň.

Výchovné prostriedky sú ukladané po predchádzajúcejkomunikácii s dieťaťom, za účasti vychovávateľ a iný zamestnaneccentra (napr. sociálny pracovník, psychológ...) o čom sa vedú písomnézáznamy. V priebehu komunikácie o uložení výchovného prostriedku jedieťaťu zdôraznené nielen obmedzenie ale hlavne skutočnosť, že dbámeo jeho zdravý vývin a dôsledkoch jeho konania na jeho osobu.

Prikaždom obmedzení sa zohľadňuje vek, mentálna úroveň klienta a sú ukladanétak, že majú priniesť pozitívny vplyv na jeho ďalšie konanie (sledovanievýchovného filmu, čítanie knihy). Výchovné prostriedky používa centrum ibaindividuálne nie skupinovo. O týchto sankciách sú dieťa, rodič a blízkeosoby informované pri prijatí do centra, o čom sociálny pracovník vediezáznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie dieťaťa. V prípade, žeklient centra vníma výchovný prostriedok uložený za porušenie povinností vcentre, ktorý uložil zamestnanec centra ako neprimeraný, dieťa má právo saobrátiť na riaditeľa centra a žiadať o prehodotenie uloženéhovýchovného prostriedku. Záznam zo žiadosti dieťaťa o prehodnotenievýchovného prostriedku vypracuje sociálny pracovník, je súčasťou spisovejdokumentácie.

 

Spôsob poskytovania vreckového:

Vreckovév centre je poskytované v súlade s § 66 Zákona č. 305/2005 z. z.Vreckové  vypláca sociálny pracovník za prítomnosti vychovávateľa. Každédieťa si preberá osobne svoje vreckové a nakladá s ním podľa jehopredstáv, pričom je usmerňované zo strany vychovávateľa s poukazom na jehoefektívne použitie.

 

Opis postupu v rizikových situáciách pre dieťa, prektoré sa vykonáva pobytové opatrenie v centre, vrátane postupu prinedovolenom opustení centra dieťaťom, pri úraze dieťaťa, vážnych nezhodáchmedzi deťmi a deťmi a zamestnancami centra.

Nedovolené opustenie centra - v prípade,že dieťa opustí centrum bez jeho súhlasu, alebo sa nevráti včas z pobytumimo centra, pracovník, ktorý realizuje službu, oznámi túto skutočnosť najprvriaditeľovi centra a následne telefonicky príslušnému oddeleniupolicajného zboru. Po ukončení služby pracovník osobne túto skutočnosť nahlásina polícii a poskytne im potrebné informácie.

O tom,že dieťa sa nevrátilo včas alebo utieklo z centra vedie sociálny pracovníkzáznamy v osobnom spise dieťaťa. Sociálny pracovník túto skutočnosťnasledujúci pracovný deň oznámi orgánu SPODaSK, súdu, rodičovi alebo osobe,ktorá sa osobne stará o dieťa. V prípade návratu dieťaťa do centrarealizuje sociálny pracovník, psychológ a sprevádzajúci vychovávateľindividuálne stretnutia s dieťaťom na poznanie dôvodov jeho konaniaa informuje ho o možných rizikách pre jeho osobu.

 

Nezhody s klientmia zamestnancami - v prípade nezhôd dieťaťas ostatnými deťmi alebo zamestnancami centra participuje sociálnypracovník, psychológ a riaditeľ na riešení tejto situácie. Realizujú saindividuálne pohovory s dieťaťom, ostatnými klientmi a zamestnancami,hľadá sa príčina nezhôd a centrum prijme opatrenia na predchádzanie týmtosituáciám. O týchto skutočnostiach vedie záznamy sociálny pracovník, ktorésú súčasťou osobného spisu dieťaťa. Riaditeľ usmerňuje zamestnancov pri plnenísvojich povinností.

V prípadeúrazu dieťaťa službu konajúci vychovávateľ bezodkladne poskytne dieťaťu prvúpomoc, ak je to potrebné a nevyhnutné, kontaktuje lekársku starostlivosť.Centrum následne zabezpečuje starostlivosť o dieťa podľa pokynov lekára.Každý úraz je vedený v zdravotnom zázname dieťaťa. Všetky informácieohľadom úteku, nezhôd a úrazov má centrum vypracované v internejnorme.

Zamestnancicentra majú k dispozícii lekárničku a dostupné telefónne číslav prípade potreby pomoci (linka záchrany, polícia, hasiči...). Zamestnancicentra sú poučení v zmysle BOZP, ktoré pre centrum zabezpečujecertifikovaný subjekt. Centrum sa zaväzuje písomne oznamovať akreditačnejkomisii mimoriadne udalosti v súvislosti so zabezpečovaním starostlivostio deti (nezvestnosť, dlhodobé úteky, ublíženie na zdraví, podozrenie zospáchania trestného činu dieťaťom a na dieťati, úmrtie dieťaťa, živelnépohromy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 1

Ambulantné výchovné opatrenia

§12 ods 1.písm. d) Zákona č. 305/2005

 

 

 

Predpokladaný počet hodín práce                   s klientom

Počet hodín:

Sociálny pracovník

Počet hodín:

Sociálny pracovník

Počet hodín:

Psychológ

Počet hodín:

Psychológ

Počet osobo-hodín spolu

 

Výchovný program

Psychologické poradenstvo pre rodiča

15

-

-

15

 

15

30

Sociálne poradenstvo pre rodiča

10

10

10

-

 

-

20

Sociálny program

Sociálne poradenstvo pre dieťa

10

10

10

-

 

20

 

Sociálne poradenstvo pre rodiča

10

10

10

-

 

20

Výchovný

program

Sociálny program

Sociálno-psychologický tréning pre dieta - skupina

15

15

-

15

 

 

-

30

 

Predpokladaný počethodín práce s klientom pri Výchovnom programe: 40

Predpokladaný počethodín práce s klientom pri Sociálnom programe: 35

 

Predpokladaný počet osobohodín práce s klientom priVýchovnom programe: 80

Predpokladaný počet osobohodín  práce s klientom pri Sociálnom programe:70

 

 

Pri interakciis klientom v prirodzenom prostredí je stále dvojica pracovníkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 2

Opatrenia pre dieta a rodičovv rozvodových/rozchodových situáciách

§ 11 ods. 2,písm. a), b) a c) Zákona č. 305/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predpokladaný počet hodín práce s klientom

Počet hodín:

Sociálny pracovník

Počet hodín:

Sociálny pracovník

Počet hodín:

Psychológ

Počet hodín: Psychológ

 

Počet osobohodín spolu

 

Sociálne poradenstvo  pre rodičov

10

10

 

10

-

-

20

Psychologické poradenstvo  pre rodičov

30

-

 

-

30

30

60

Individuálne psychologické poradenstvo pre dieta

10

-

 

10

-

10

 

Predpokladaný počethodín práce s klientom: 50

 

Predpokladaný počet osobohodín  práce s klientom: 90

 

 

 

Pri interakciis klientom v prirodzenom prostredí je stále dvojica pracovníkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 3

Podpora a poradenstvo náhradným rodičom

§ 44 a) Zákona č. 305/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predpokladaný počet hodín práce s klientom

Počet hodín:

Sociálny pracovník

Počet hodín:

Sociálny pracovník

Počet hodín:

Psychológ

Počet hodín:

Psychológ

Počet osobohodín spolu

 

Sociálne poradenstvo pre dieťa

- individuálne

10

10

 

10

-

-

20

Psychologické poradenstvo pre dieťa

- individuálne

10

-

 

-

10

10

10

Tréningy rodičovských zručností  pre deti a rodičov

35

35

 

35

-

70

 

Predpokladaný počethodín práce s klientom: 55

 

Predpokladaný počet osobohodín  práce s klientom: 100

 

 

 

Pri interakciis klientom v prirodzenom prostredí je stále dvojica pracovníkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 4

Prispôsobenie sa novej situácii v prostredí

§ 11 ods. 3,písm.b, bod 1) Zákona č. 305/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Predpokladaný počet hodín práce s klientom

Počet hodín:

Sociálny pracovník

Počet hodín:

Sociálny pracovník

Počet hodín:

Psychológ

Počet hodín:

Psychológ

Počet osobohodín spolu

 

Krízová intervencia

5

5

 

-

5

-

10

Sociálne poradenstvo pre rodičov

- individuálne

10

10

 

10

-

-

20

Sociálne poradenstvo pre dieťa

- individuálne

10

10

 

10

-

-

20

Psychologické poradenstvo pre rodičov

- individuálne

10

-

 

-

10

10

20

Psychologické poradenstvo pre dieťa

- individuálne

10

-

 

-

10

10

20

 

Predpokladaný počethodín práce s klientom: 45

 

Predpokladaný počet osobohodín  práce s klientom: 90

 

 

 

 

Pri interakciis klientom v prirodzenom prostredí je stále dvojica pracovníkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 5

Rodičovské zručnosti

§11 ods. 3, písm.b) bod 4 Zákona č.305/2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predpokladaný počet hodín práce s klientom

Počet hodín:

Sociálny pracovník

Počet hodín:

Sociálny pracovník

Počet hodín:

Psychológ

Počet hodín:

Psychológ

Počet osobohodín spolu

 

Sociálne poradenstvo pre rodičov

20

20

 

20

-

-

40

Psychologické poradenstvo pre rodičov

10

-

 

-

10

10

20

Tréning rodičovských zručností

10

10

 

-

10

-

20

 

Predpokladaný počethodín práce s klientom: 40

 

Predpokladaný počet osobohodín  práce s klientom: 80

 

 

 

Pri interakciis klientom v prirodzenom prostredí je stále dvojica pracovníkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 6

Úprava rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa

§ 11 ods. 3,písm. b) bod 2 Zákona č. 305/2005

 

 

 

 

 

 

Predpokladaný počet hodín práce s klientom

Počet hodín:

Sociálny pracovník

Počet hodín:

Sociálny pracovník

Počet osobohodín spolu

 

Sociálne poradenstvo pre rodičov

40

40

40

80

 

Predpokladaný počethodín práce s klientom: 40

 

Predpokladaný počet osobohodín pre prácu s klientom:80

 

 

 

Pri interakciis klientom v prirodzenom prostredí je stále dvojica pracovníkov.

 

 

 


Ďakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_33_sklo3.jpgtn_58_201.jpgtn_11_prasiatka4.jpgtn_33_sklo2.jpgtn_12_3.jpgtn_33_sklo15.jpg